STYRELSEMÖTEN

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är: Söndagen den  23 augusti 2020, klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall. Vi börjar med ett välkomstmöte för nya medlemmar. 

 

På styrelsemötet den 21 juni diskuterades följande:

Kassören erinrade om att det inte får finnas några pengar utanför föreningens räkenskaper. Därmed avslås motionen från festkommittén. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport. Lisbeth rapporterade att alla har betalat in årsavgiften. Stuga 185 hade inte dragit av 500 kr för arbetsdag. Tre stugor har betalat in 1000 kr för uthyrning: stuga 33, 48 och 130. Fler stugor hyrs ut, det vet vi. Ordföranden åtog sig att ringa till dem.  

Planering inför årsmöte, per Capsulam. Eftersom det råder rekommendationer under coronan att inte samla mer än 50 personer, tänker vi hålla årsmöte per Capsulam. Undertecknad har satt ihop en röstsedel som vi tänker skicka ut till alla medlemmar. Eftersom Thomas Solberg sålt sin stuga söker vi hans efterträdare i styrelsen. Vi får höra med valberedningen så att vi förhoppningsvis får ett namn att rösta om. Undertecknad skicka ut röstsedel med bilagor per mejl till alla medlemmar. Fem medlemmar har inte mejl så till dem kommer det ett brev.

Arbetsdagar. På arbetsdagen den 18 april ställde 16 medlemmar upp. Det blev en hel del gjort men vissa uppgifter gjordes inte färdigt. Exempelvis vid ”vallen” – det rensades ogräs och gjordes en fin kant utmed vallen men arbetslaget hann inte riktigt färdigt. En lista med arbetsuppgifter kommer att göras upp till nästa arbetsdag. Björn Lindström, stuga 182 har framfört önskemål om att få fylla ”potthål” på arbetsdagen. Eva Svensson, stuga 71 vill helst vara i köket och fixa fikat. De får göra upp med arbetsledarna, Christer Jansson och Ann Sveningsson. Stig Vinding i stuga 137, har erbjudit sig att  "fixa” lampan vid tvättstugan. Häcken har vuxit upp så att den skymmer lampan. I första hand är det häcken som ska klippas ned och det kommer att göras på arbetsdagen den 4/7.

Slopa myntautomaterna vid tvättmaskinerna? Mötet beslutade att montera ned myntautomaterna. Priset för en tvätt höjs till 20 kr och ska i fortsättningen betalas kontant i skrinet, samma som för släpkärran, eller med swish.              

Inkomna skrivelser. 

Stuga 97, inträdesanmälan och kontrakthar kommit in och godkänts. Som ny medlem godkändes Johan Büser, Göteborg.

Stuga 150, slutbesked på Attefallsbyggnaden

Stuga 36, begäran om godkännande av grannintyg för sin ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.

Övriga frågor. Representant för Anticimex hade sagt att han skulle komma till mötet idag för att berätta om råttfällor i avloppet. En del medlemmar har klagat över råttor i trädgårdarna. Representanten dök aldrig upp på mötet och meddelade senare att han hade tagit fel på dag.

Medlemmar har klagat på att kompressorn för pumpning av cykeldäck inte stängs av efter användning.

Medlemmar klagar på att det stå lastbilar utanför vår parkering på Sliparegatan vid IMAB. De förorenar och slänger skräp.

Medlemmar klagar även på alla vildkaniner på området. I lekparken och på fotbollsplanen ligger mycket kaninspillning och på fotbollsplanen har de grävt många hål. Undertecknad fick i upprag att skriva till Halmstad Kommun och klaga.  

Ett välkomstmöte för nya medlemmar kommer vi att kalla till. Mötet beslutade tidpunkten till klockan 11:00 söndagen den 23 augusti. Efter välkomstmötet har vi styrelsemöte. Undertecknad kallar de nya stugägarna i stugor 76, 60, 67 och 97.              

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade: Söndagen den 23 augusti , klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.    

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

På styrelsemötet den 18 april diskuterades följande:

Lisa, stuga 99 kommer att köpa lås till den nya släpkärran.

Ekonomisk rapport.

Vi har fått skaffa en ny revisor. Vår tidigare revisor ska i fortsättningen inte handha ekonomiska föreningar. Lisbeth har skaffat en ny revisor: Deloitte i Anderstorp.

Ändring vid infart till vänster, Näckrosgatan

På arbetsdagen i dag har det gjorts en ”trekant” med grus för att bredda infarten till Näckrosgatan, Nu kan lastbilar och räddningsfordon lättare ta kurvan där.

Anordna kompost i ”skogen” om det är tillåtet

Mötet tog beslut att inte ordna någon kompost i skogen.  Det hade med säkerhet blivit problem. Lätt till att det samlas råttor och även att det kommer att slängas  föremål som inte tillhör en kompost.  

Arbetsdagar

Förslag på arbetsdagar och ledare:

18 april, Christer och Thomas

23 maj, Lisbeth och Vivianne

4 juli, Ann och Krister

26 september, Helena

Mötet antog ovannämnda förslag

Planering för årsmöte

Vi planerar för ett årsmöte på dansbanan i juli månad.

Dokument togs fram till det planerade årsmötet i mars men det är en del saker vi behöver ändra på. På dagordningen: Ny revisor och eftersom Thomas Solberg tänker sälja sin stuga nu i sommar behöver vi en ny styrelsemedlem. Vi kommer också att markera vilka frågor som ska tas beslut om så att de som vill poströsta ska kunna göra det.  Även ”fullmaktsblanketter” kommer vi att skicka ut så att de som vill, ska kunna rösta genom fullmakt.  

Inkomna skrivelser:

Stuga 191, kopia på anmälan om Attefall, tillbyggnad 15 m2

Stuga 18, ansökan om godkännande från föreningen, tillbyggnad Attefall 15m2.

Godkändes den 12 mars 2020

Stuga 37, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall. Fick godkänt den 18 december 2019. Fick rivningslov den 16 mars och startbesked den 2 mars från HK.

Stuga 44, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall 15 m2. Fick godkänt den 28/1. Fick rivningslov 5/3 och startbesked 27/2 från HK.

Stuga 96, ansökan om godkännande från föreningen, Attefall kompl.byggnad. Fick godkänt den 14 februari 2020.

Stuga 123,  kopia på anmälan om Attefall kompl.byggnad 7,5 m2.

Tre stugor har fått nya ägare. Som nya medlemmar godkändes:

Stuga 76: Josefin Ohlsson, Ljungby

Stuga 60: Eva-Marie Josefsson, Gnosjö

Stuga 67: Tommy Myrvold, Rydaholm

Vi hälsar dem välkomna till Västervall

Övriga frågor: Kajorna har byggt bo i träden vid parkeringen och ”skitar ner”.

Helena Svensson fick i uppdrag att kontakta kommunen hur vi kan åtgärda detta.

Råttor har synts till på området och Ann Sveningsson fick i uppdrag att kolla upp vad vi kan göra åt det.

Den nya festkommittén, Susanne och Lisa kom på besök. Framförde förslaget att föreningen ska

lägga in kostnaden för musikunderhållningen i midsommarhelgen i budgeten för nästkommande år. Uppmanades att skriva en motion om detta.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 21 juni klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

På styrelsemötet den 28 januari diskuterades följande:

Ekonomisk rapport med budget för 2020. Lisbeth rapporterade att det inte hänt så mycket i januari. Årsbokslutet är inte klart ännu, ligger hos revisorn. Dator för bokföring har köpts in enligt tidigare muntlig överenskommelse. Kassören presenterade ett förslag på budget för 2020. 

Ändring av stadgar. Ändringarna gäller: Beloppet för medlemsinsatsen ändras till 104.100 kr.

Kontrakt upprättas mellan förening och föreningsmedlem. 

Bankens krav på inskrivning i stadgarna om säkerhetsöverlåtelse: En juridisk person ( exempelvis bank ) får inneha eller förfoga över andel utan att vara medlem i föreningen…..

Medlem ska ha innehaft stuga och andel i tre år (från inträdesdatum) för att äga rätt till  uthyrning av stuga och andel.

Genomgång inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning. Dokumenten gicks igenom och vissa ändringar gjordes. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, budget, motioner och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse kommer att skickas till alla medlemmar två veckor före årsmötet. 

Inkomna motioner. Två motioner har kommit in: Motion 1 om taklutning på Västervall. Motion 2 om avgift för åretruntboende på Västervall (skrivna på Västervall). 

Inkomna skrivelser:

Stuga 37, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall. Fick godkänt den 18 december 2019.

Stuga 44, kopia på bygganmälan, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad 15 m2 Attefall. Fick godkänt av föreningen.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen 14 mars klockan 11:00 (före årsmötet) på Kalervos.

¨¨

På styrelsemötet den 10 november diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport och budget för 2020

Kassören presenterade ett förslag på budget för 2020. Det ekonomiska resultatet för 2019 ser ut att hamna på plus minus noll.

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelsen görs till nästa möte.

Släpkärra, ny avgift, ev köpa ny

Ny släpkärra kommer att köpas in och den gamla skall säljas till våren. Avgiften för hyra av släp kommer att höjas till 50 kr för 2 timmar och nytt kassaskrin skall införskaffas.

Inkomna skrivelser:

Stuga 142, startbesked – har fått startbesked på sitt Attefallshus.

Stuga 131, rivningslov och bygglov från Byggnadsnämnden

Svar på frågor från föreningsmedlem:

Betr inglasning av dansbanan och upprustning av föreningslokalen så kommer dessa punkter att tas upp på årsmötet. Styrelsen har i dagsläget inte tagit några beslut om inköp eller annat.

TV är inköpt till föreningslokalen men har betalats av festkommittén.

Vilka investeringar vi kommer att göra framåt kommer att presenteras och förhoppningsvis godkännas på årsmötet.

Övriga frågor

Sopcontainrarna vid grind A+B töms fredag varannan vecka efter den 20/!0. Aluminium och glas töms en gång i månaden efter den 20/!0.

Betr vattensamling på parkering utmed Sliparegatan har Helena ännu ej fått några besked från Laholmsbuktens VA. Kommer att fortsätta jaga ett besked.

Städning av kontoret kommer ske till våren.

Tidpunkt för nästa möte bestämdes till den 23 jan 2020 kl 18:00 i Värnamo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 10 sept diskutrades följande: 

Ekonomisk rapport (uppföljning av betalning för uthyrning)

Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 9/9. Ekonomin ser bra ut. Vi har 807.000 kr men det kvarstår att betala fastighetsskatt på ca 500.000 kr liksom kostnad för el och vatten och avlopp. Lönen till Eng är inte heller utbetalad ännu. Mötet bestämde vidare att containern vid B-grinden kommer att hållas öppen i vinter.  Beträffande uthyrning så är det några som inte har betalat ännu. Ordföranden kommer att ringa dem. Den ekonomisk rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Inbyggnad dansbanan – inkommen offert på 32.000 kr + moms

Vi har fått en offert på inglasning av dansbanan.  Mötet beslutade att vi tar med det i budgeten för nästa år och presenterar det på årsmötet.

Önskemål om asfaltering vid infart, grind A

Vid asfaltens slut mot parkeringen har bildats en håla som vid kraftigt regn fylls med vatten som ligger kvar. Eftersom vi inte får hårdgöra ytorna försöker vi åtgärda problemet med att i första hand fylla hålan med grus. Det kommer att göras på arbetsdagen den 21 september.

Föreningslokalen, luftvärmepump, fiber, möbler (erbjudande från Lisa: 2 fåtöljer för 4000 kr)

Ordföranden ringer Telia om indragning av fiber. Avsikten är att fräscha upp föreningslokalen och försöka göra den ”mysig”.  Fixa nya gardiner, möbler samt göra upp en plan för hur vi skulle kunna göra ett övernattningsrum utan att behöva spika upp någon vägg. Förslagsvis en skena i taket med draperi för att avskärma sovplatsen.

Investera i en luftvärmepump – det förslaget tar vi med i nästa års budget och presenterar det på årsmötet. Frågan är om vi behöver vinterbona, är golvet isolerat? Vi tar Niklas Pettersson till hjälp att kolla vad som behöver göras. I nuläget säger vi nej tack till Lisas erbjudande om de två fåtöljerna.

Planering av arbetsdagen den 21 september (ledare, ersättning) samt arbetsdagar 2020

Eftersom Daniel hoppat av styrelsen och skulle varit arbetsledare den 21 september, måste vi hitta någon som kan leda arbetet. Niklas Pettersson har anmält sig till arbetsdagen och mötet beslutade att Christer frågar Niklas om han vill leda arbetet. Han får en uppdaterad lista på vad om behöver göras. Mötet beslutade inte om några datum för arbetsdagar nästa år men kom överens om att vi ska planera en arbetsdag i juli månad 2020. Vi gör ett förslag på datum på nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi till nästa år kommer att höja ersättningen för arbetsdag till 800 kr.

Inkomna skrivelser:

Stuga 86, inträdesansökan, kontrakt och gåvobrev.

Som ny medlem godkändes Niclas Berglund, Ängabo 109, 523 61 Gällstad

Stuga 179, inträdesansökan och kontrakt

Som ny medlem godkändes My Wisén, Floragatan 19, 332 36 Gislaved.

Stuga 15, inträdesansökan, kontrakt och ägarändring från Skatteverket

Som ny medlem godkändes Marie Johansson, Rua Professor Flemming 116, 2750-347 Cascais, Portugal.

Stuga 115: Information om beviljat bygglov för fasadändring. Arkiveras.

Stuga 131: Kopia på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt. Arkiveras

Övriga frågor

Vattensamlingen på parkeringen vid vallen är fortfarande ett problem. Mikael har lovat att titta på det på arbtsdagen. Beträffande anslagstavla för bokning av föreningslokalen och dansbanan beslutade mötet att Vivianne beställer det. Fortfarande ligger kontrakt kvar i brevlådorna vid föreningslokalen. Christer skriver i gästboken och påminner. Släpkärran har försetts med körförbud eftersom den inte har besiktigats i tid. Lisa, stuga 99, har tagit på sig uppgiften att ta den till besiktning. Mötet beslutade att köpa in tre nya kaffebryggare. Vidare beslutades att vi köper in en ljusslinga till flaggstången i lekparken.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte.

Mötet bestämde att vi träffas lördagen den 23 november, klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.  

- - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 14 juli 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 25/6. Hon hade haft semester de senaste tre veckorna. Totala kostnaden för ”tåget” uppgick till 27.000 kr. En TV hade inköpts men den ska företrädesvis betalas av festkommittén. Vidare har nya vimplar till flaggstängerna köpts in.  Skapa gästrum i föreningslokalen. Ordföranden presenterade ett förslag hur ett gästrum skulle kunna inrymmas i föreningslokalen. Ett rum med två våningssängar och med ett fönster in mot lokalen. Vidare skulle en hörnsoffa för ca 15.000 kr inköpas. Gästrummet skulle hyras ut för 200 kr/natt, max 3 nätter. Synpunkter framkom om att föreningslokalen kommer kanske inte att kunna utnyttjas som det gör nu, till privata fester för ca 40 personer, för gästrummet inkräktar på utrymmet. Det konstaterades att vi saknar uppgift på hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt ur brandsynpunkt Det är det första vi måste ta reda på. Beslut fattades att ett kostnadsförslag för detta ska upprättas och presenteras på årsmötet. Kanske även inköp av nya bord och stolar ska inkluderas liksom en luftvärmepump. Vad gör vi med tomter som håller på att växa igen? Vi kommer att hänvisa till våra Trivselregler där det bl a står att respektive stugägare ansvarar för att: Gatan utanför stugan ska hållas fri från ogräs och buskar/träd som hänger över staketet. Samma skötsel gäller för våra parkeringsplatser. Blomvägen, de fyra stugorna som känner sig utanför. Vi hade fått besök av Bosse från stuga 196 som framförde stugornas åsikter. De är missnöjda med grusets placering. Det gick inte att kratta ut det, för det var packat med en gång. De vill först kunna rensa ogräset så det blir en fin kant och sedan få ett lass grus till som de kan kratta ut. Taggtråden på det höga staketet mittemot deras stugor vill de ta ned. De vill även ta bort en del träd i skogsdungen så att de kan få sol även på förmiddagen. Viktigt att detaljplanen följs vad gäller avverkning i skogsdungen. Bosse åtog sig att ombesörja detta med hjälp av stugorna 195, 194 och 193. Han hade även ett förslag att låta sätta upp ett staket vid lekparken så att barnen inte springer in på sopområdet. Nu när våra medlemmar varit lata och ställt fullt med flaskor utanför glascontainrarna så blev det glaskross när de hade tömts. Pooler på området – betala för vattenpåfyllning. Det konstaterades att poolerna fylls bara en gång och det är omöjligt att få allt rättvist. Somliga stugor gör åt vatten en vecka på hela säsongen och en del stugor är bebodda året runt.  Arbetsdagar utvärdering – vilka är arbetsbefriade? Det har inte varit så många i år som deltagit på arbetsdagarna så alla arbetsuppgifter har inte hunnits med. För att göra det mer attraktivt att delta kommer vi att föreslå en höjning av ersättningen till nästa år. Vi försöker även lägga en arbetsdag  under juli månad, då det är mest folk i stugorna. Vidare fick Helena uppgift att kontakta och stämma av med de som är arbetsbefriade. Ska vi ha någon reklamsida för hantverkare som får betala för att synas?.  Får vi in en pdf-fil från de som vill synas på vår hemsida och kommer överens om priset så kommer det att ske. Finns bränsle till tåg och klippare? Christer och Thomas ordnar detta. Önskemål om firandet av Västervall 100 år.  Det framkom inte så många önskemål. Vi firar det på Västervalldagen och det får väl räcka med det programmet som festkommittén satt ihop. Det blir en heldag.  Uthyrning - uppföljning. 8 stugägare har betalat in 1000 kr för att de hyr ut sin stuga.

Inkomna skrivelser:

 

Stuga 44: Inträdesanmälan har inkommit. Som ny medlem godkändes Camilla Andersson, Hestra.

 

Stuga 22: Inträdesanmälan har inkommit, Som ny medlem godkändes Pia Larsson, Bredaryd.

 

Stuga 115: Ansökan om bygglov, tillbyggnad fastighet - nybyggnation entré. Godkännande från föreningen har utfärdats.

 

Stuga 40: Slutbesked (Attefall, tillbyggnad 15 m2)

 

Stuga 35; Ansökan om bygglovsfri åtgärd: Bygga till Friggebod till 15 m2. Godkändes. 300 kr hade betalats in.

 

Övriga frågor. Mötet beslutade att köpa in en ny liten anslagstavla, där vi bl a bokar föreningslokalen. Ett väggfäste till TV:n ska också inköpas. Vidare behöver vi koppla in fibern i föreningsokalen. Ordföranden tar kontakt med Telia. Det har inkommit klagomål på att det springer omkring katter på området. Det är inte så mycket styrelsen kan göra åt detta.  Bär inte katterna halsband, betraktas de som vildkatter och ska bekämpas. Daniel berättade att han tänker kliva av styrelsearbetet.  Vi får utse en ny arbetsledare till arbetsdagen den 21 september och ansvaret för tvättmaskinerna tas över av Thomas Solberg.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes till den 10 september klockan 18:00 hos Christer Bylander, Töråsvägen 39, Anderstorp.

- - - - - - - - - - - - - -  

På mötet den 5 maj 2019 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att alla utom två h ar betalat in årsavgiften.  Har inte avgifterna kommit in på måndag 6/5 debiterar vi förseningsavgift.  Hon berättade även att vi fått avslag på omprövningen av taxeringsvärdet.Kontrakt – har alla kommit in? Vi saknar fortfarande tre kontrakt.         Arbetsdag 1 – vad blev kvar? Se bilagor. Vi var 15 personer på arbetsdagen, inklusive arbetsledare. Vi hann inte med att räfsa färdigt utmed Sliparegatan: Från A-grind till området där bullerplanket börjar är inte räfsat. Även städning och putsa fönster i tvättstugan är kvar. Dessa uppgifter förs på listan på arbetsuppgifter för Arbetsdag 2. På arbetsdagen konstaterades att lampan på tvättstugan ut mot Näckrosgatan inte funkar. Nu lyser den på dagen men inte på natten. Bengt-Olof stuga 141A fixade det under mötets gång. Han kopplade in den på skymningsrelät där de andra lamporna på förrådsbyggnaden är inkopplade. Det konstaterades även två små vattenläckage: På gästtoaletten och i tvättstugan Daniel fick i uppgift att se till att detta blir åtgärdat.  Tåget - hur gå vidare? Före mötets början var Lisa, stuga 99, inne och berättade att hon varit på Besiktningen med tåget. Det är en del 2:or som måste åtgärdas. Hon hade haft kontakt med Jalles Bilservice och de har lovat att ta sig an 2:orna till en uppskattad kostnad mellan 3.000 – 8.000 kr. 14/5  är bokad tid för ombesiktning!  Hon trodde att tåget blir besiktningsbefriat efter det, för det är över 50 år gammalt. Vidare informerade Christer att Mattias Olsson, stuga 170 lovat att fixa lyse och reflexer på tåget. Han har blivit lovad att göra det som sin arbetsdag. Vattensamlingen på parkeringen – hur gå vidare? Helena informerade att Mikael, stuga 40, har jagat grävare men alla säger nej. Helena går vidare med detta och tar kontakt med Laholmsbuktens VA. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Det är speciellt de långa bilarna som transporterar bilar som orsakar det värsta bullret. Mikael, stuga 40 och Ingemar, stuga 38 är de som har haft kontakt med Halmstad Kommun men har inte kommit något vart.  Mikael Magnusson sa på mötet före årsmötet att det förmodligen krävs en skrivelse till Teknik & Fritid från styrelsen för att det ska hända något. Mötet bestämde att vi avvaktar vidare klagomål.

Saknade slutbesked på byggnationer. Vi väntar fortfarande på slutbesked från en stuga.  

Rapport från mötet ”Utveckling Ö Stranden”. Annandag Påsk var det möte i föreningslokalen, Västervall. En stor del av mötet gick åt att diskutera råttinvasionen på Östra Stranden. Följande ämnen diskuterades:

 • Diskussion om stranderosionen
 • Kommunen har röjt upp föredömligt i skogsbrynet borta vid Snäppan
 • Färjelinjen öppnar i mars 2020. Vi får räkna med långa bilköer under vissa tider på dygnet.
 • Södra avfarten diskuteras. Det finns fortfarande en hel del problem som ej är lösta. Det krävs bullervallar på många ställen.
 • Kommunikationen mellan strandens föreningar bör bli bättre. Ett förslag är att maila alla föreningar då något som rör alla har diskuterats i någon förening (exempelvis efter styrelsemöten).
 • Nästa möte hålls 25 augusti kl 11.00 i Västervalls möteslokal.

 Inkomna skrivelser:

 •  Stuga 195, kopia på slutbesked. Arkiveras
 • Stuga 25, inträdesanmälan och ägandeändring från Skatteverket. Som ny medlem godkändes Gunilla Sätermark,
 • Från stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från Byggnadsnämnden. Arkiveras.

 

Övriga frågor. Ann diskuterade soptömning. Från och med 1 juni till 1 oktober blir det tömning en gång i veckan av hushållssopor.  Diskuterades om vi skulle ha glas och metallkärl på alla tre sopstationerna. Mötet beslutade att vi ger Ann uppdraget att kolla med HEM och bestämma vilket som är bäst för Västervall.  Ann hade fått synpunkter om hemsidan. Borde inte vissa sidor vara login-baserade? Mötet beslutade att vi behåller det som det är nu tills vidare i alla fall. Thomas hade en del frågor beträffande festkommittén. Startkapital brukas ges till festkommittén, som senare betalas tillbaka till föreningen. Önskemål om glas även på den andra sidan på dansbanan. Frågan har varit uppe tidigare och det konstaterades då att det skulle bli väldigt dyrt.

 Möjligheten diskuterades att kunna hyra ut föreningslokalen även vintertid, mellan september- april, naturligtvis mot en avgift.  Dukar ska köpas in till borden plus en filmduk.      Planer finns på att anordna trivselträffar för medlemmarna i föreningslokalen.

Placeringen av farthinder. Thomas fick i uppdrag att kolla placeringen. 

Skylt till gästparkering ska köpas in: Privat parkering . endast för Västervalls gäster.

Tidpunkt för nästa möte: Söndagen den 14 juli, klockan 10:00 i föreningslokalen. Samma dag klockan 11:00 har vi välkomstmöte för nya medlemmar. Separat kallelse skickas ut.                     

 

På styrelsemötet den 16 mars 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören rapporterade att nu i början på året har det inte hänt så mycket.  4 medlemmar har redan betalat in årsavgiften trots att den ännu inte är fastställd. Vi har inte fått något svar från Skatteverket om vårt överklagande av det höjda taxeringsvärdet. Kontakt Halmstad Stålrör för ersättning av parkeringsplatser – vem är ansvarig från styrelsen att sköta kontakten? Mötet beslutade att den nya styrelsen tar detta. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Mikael Magnusson har haft kontakt med Kommunen och kommit fram till att det krävs en skrivelse till Teknik & Fritid för att det ska hända något.

Inkomna skrivelser:

Stuga 60, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare. Godkändes som ny medlem i föreningen: Ethel Thalin Elmgren, Värnamo

Stuga 22, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare.

Godkändes som ny medlem i föreningen: Elsa Karlsson, Ljungby

Från Byggnadsnämnden stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från 187. Arkiveras.

Övriga frågor.  Vi har problem med vattensamling på några parkeringsplatser vid containern vid bullervallen. Mikael har varit i kontakt med Halmstad Slamsugning men de kunde inte filma och samtidigt fick han besked om att de har inget kontrakt med Halmstad Kommun. Det har blivit värre med vattnet efter att planket sattes upp av Halmstad Kommun. Vi misstänker att ett spjut är nerkört i röret. Vi måste kontakta Laholmsbuktens VA. Den nya styrelsen får ta över problemet och Mikael har lovat vara behjälplig eftersom han är insatt i problemet.

Lampan vid tvättstugan, den ut mot Näckrosgatan, lyser inte. Däremot lyser lamporna vid dörrarna till gästtoaletten och tvättstugan. Vi tar kontakt med Roland Nydén för att utreda om det är samma tidsrelä för dessa lamporna.

Utveckling Ö Stranden. Nästa möte hålls Annandag Påsk, 22 april, klockan 11:00 i föreningslokalen på Västervall. Några från styrelsen borde vara med. Överlämnas till nya styrelsen.   

 

 

På styrelsemötet den 10 februari 2019 diskuterades följande: 

Vi hade besök från valberedningen, som berättade att de har svårt att hitta en ny ordförande. Det är totalt tre poster i styrelsen som ska tillsättas och valberedningen har endast en stuga som anmält sitt intresse. Många har blivit tillfrågade men har sagt nej. Valberedningen kommer att skicka ut en skrivelse till alla medlemmar.

                     

Ekonomisk rapport - ökat taxeringsvärde om 17,9 %, överprövning har lämnats in till Skatteverket. Lisbeth informerade att årsbokslutet visar ett minusresultat på 206.000 kr efter avskrivningar. Det är mer rättvist att titta på resultatet före avskrivningar, som är minus 117.000 kr. Minusresultat beror på att vi åtgärdat markområdet ”skogen” för 94.000 kr, köpt in lekgrejer till lekplatsen för 17.000 kr och att fastighetsskatten höjts med 18 %.  Trots detta har vi emellertid bra ekonomi, 1,3 miljoner kr. Kompressor är inköpt och kommer att monteras av Mikael efter mötet. Nycklar i ambulans, information. Vi haft några incidenter med ambulanser, som inte kommit in genom grindarna. De har inte haft nycklar som har passat till kolven med nycklar till grindarna. Efter många mail och samtal med Räddningstjänsten, Magnus Rydberg och senare samtal med Johan Keyser, Ambulanssjukvården, Region Halland upptäcktes att ambulanserna faktiskt inte har haft rätt nycklar i bilarna. Nu har det emellertid införskaffats nycklar till ambulanserna i Halland som passar till kolvarna på våra grindar.  Funktionskontrollen av cylindrarna sköter Räddningstjänsten. Skapa en motion från styrelsen rörande försäljning av tåget. Det visade sig att det var mötets mening att inte sälja tåget. Några av oss kände att på något vis så är Västervall lika med tåget, så därav försöka bibehålla detta. Vi utreder huruvida det går att ta det till besiktning för att ta reda på vad som behöver göras, och om det är möjligt, att få det besiktigat. Genomgång inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, följebrev/kontrakt. Dokumenten gicks igenom.  Halmstad Stålrör utnyttjar vår gästparkering. Vi tar kontakt på nytt med Halmstad Stålrör och diskuterar ersättning. En flik på hemsidan om försäljning överlåtelse av stuga. En flik har lagts in där de nya dokumenten ”inträdesanmälan” och ”kontrakt” har lagts in. Vi ska utöka med lite information om hur man ska gå tillväga när man säljer eller överlåter sin stuga.   

Inkomna skrivelser:

Stuga 150, kopia på Bygganmälan, Attefallshus 25 m2. Arkiveras

Stuga 191, beviljat bygglov från Byggnadsnämnden. Arkiveras

Övriga frågor. Översvämning på 5 P-platser och även vid avfallscontainern vid vallen. Kontaktar slamsugningsfirma för åtgärd. Festkommitté. Det blev ett infekterat ämne förra sommaren. Vi hade ingen festkommitté och styrelsen gjordes ansvarig av medlemmarna. Styrelsen ordnade 2 tipspromenader och det blev god uppslutning på dem och det gav lite pengar också. Frågan är hur vi gör i år. Ska vi ta upp det på årsmötet och försöka få till en grupp på 5 personer, som håller i festkommittén, Kan vi bara uppmana exempelvis stuga 1-36 på Rosgatan att hålla i festkommittén 2019. Öppna avfallscontainrarna för sommaren. Vi öppnar till helgen vid årsmötet.  Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen den16 mars, klockan 11:00 (före årsmötet) på Kalervos. Förslaget antogs av mötet. 

- - -  - - -  - - -  - - -

På styrelsemötet den 25 november 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Det bara en medlem som valt att dela upp betalningen för fiber. En medlem har fortfarande inte betalat för uthyrning tots upprpade påminnelser. Fakturan för fiber har inte kommit ännu. En beräkning på resultatet för året har gjorts förmodligen blir det ett minusresultat.  Fiber, avslut och sammanfattning. Alla har fått in fiber nu, utom stuga 133, som inte vill ha det indraget till sin stuga. Fakturan från Telia har ännu inte kommit. Det är viktigt att vi får in kostnaden på detta året så Telia kommer att kontaktas. Området, något som behöver åtgärdas nu eller dokumenteras inför nästa års arbetsdagar? Arbetsuppgifterna uppdateras och lämnas över till nya styrelsen. Långtidsparkering på vår gästparkering.  Halmstad Stålrörs utnyttjande av vår gästparkering. 10-15 bilar utnyttjar vår parkering under arbetstid. Från början trodde Halmstad Stålrör att det var kommunens mark men de har blivit informerade om att det är Västervalls parkering. Vi borde kunna få in en slant från dem för att de utnyttjar vår parkering. Inköp av kompressor med slang, koppling mm. Eftersom kompressorn gått sönder, har vi plockat bort den och nu måste en ny köpas in. Guppet på Västervallsvägen kontakt med kommunen. Det har blivit värre efter asfalteringen och det är fler som har ont av det. Porslinet skakar i skåpen. Fortsatt kontakt med kommunen. Öppna bygglov och avsaknad av slutbesked, redovisning. Hur ska detta följas upp vidare? Vi har frågat efter slutbesked från de som vi inte har fått ifrån. De flesta har skickat in men vi har en del som fortfarande är öppna. Från kommunen har vi också fått en lista där det noterats ”inget slutbesked”. Ökat taxeringsvärde med 18 % - hur argumenterar vi för en överklagan? Övriga områden på Östra Stranden har också fått liknande höjningar. Höjningen brukar följa SCB men där är motsvarande siffra 1 %. Mötet beslutade att vi sätter ihop en skrivelse och överklagar beslutet. Investeringar i framtiden (Kan man få styrelsens syn på detta med i text inför utskicket till årsmötet). Eftersom det är flera i styrelsen som avgår är det viktigt att vi får med i utskicket information om investeringar som tidigare röstats ned. Också viktigt att påpeka att det är viktigt att göra investeringar samt att det är viktigt att ta del av information. Exempelvis har det framkommit klagomål på att vi godkänner bygge 1 m från tomtgräns men det var ju en sak som röstades fram på årsmötet. Kontrakt och inträdes-anmälan (ny version). Förslag hade tagits fram och mötet beslutade att vi tar dessa i bruk. Kontrakt mailas ut till medlemmarna tillsammans med ett försättsbrev. Överhäng från staket max 10 cm. Hur ska vi förmedla på nytt för att få stugägare att ta ansvar och agerar? Som det ser ut nu, träd som hänger över och har fällt alla löven på gatan. I framtiden   får vi sätta datum för när överhäng ska vara åtgärdat. Mötet beslutade att vi informerar om det inför årsmötet.

 

Inkomna skrivelser:

 

 • Slutbesked (Attefall) har kommit in från de flesta som påbörjat Attefallsbygge. Vi har löpande kontakt med kommunen.
 • Ansökan om Godkännande från föreningen om Attefall, tillbyggnad 15 m2, stuga 27. Godkändes.
 • Inträdesanmälan från stuga 60.

 

Övriga frågor: Stim. Vi har fått faktura att betala i förskott för 2019. Eftersom vi inte vet om vi kommer att spela någon musik under nästa år, betalar vi inte nu utan meddelar till Stim att vi för närvarande inte har några festligheter. Häckar utanför Västervall. Påpekade att det ser bedrövligt ut utanför området. Det ligger mycket skräp och buskarna är inte klippta. Det är kommunens ansvar. Brunnen längst ner. Nycklar i ambulansen. Vi har tyvärr inte fått rätsida på problemet ännu. Ambulansen verkar frågande om vilken nyckel de ska leta efter men vi har fått information från Räddningstjänsten att de har kvitterat ut 17 nycklar till cylindrarna. Vi går vidare med problemet och försöker få en lösning så snart som möjligt. ElAB. Vi har anmält till ElAB att vi vill ha deras hjälp att byta ut lamporna i belysningen på Blomvägen 193-196. Vi verkar tyvärr inte vara prioriterade hos ElAB så ännu är det inte åtgärdat. Vi har dålig erfarenhet sedan tidigare och försöker nu att hitta någon annan elleverantör.  

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslaget, söndagen den 10 februari, klockan 10:00 i föreningslokalen antogs.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 På styrelsemötet den 2 september 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Alla medlemmar har betalat för fiber och endast två har valt att delbetala. En stuga har vägrat skriva på avtalet och har därmed inte fått fiber indraget. Tipspromenaderna gav nästan 4.000 kr i vinst.  29 medlemmar har fått tillbaka 500 kr för utförd arbetsdag, inklusive de tre som har specialuppgifter. En arbetsdag återstår, den 29 september. Då är Niklas och Helena ledare. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Fiber - sammanfattning.  Enligt Skanova är det fortfarande problem med tre stugor. Stuga 189 har inte fått schaktat ännu för han har tydligen inte bestämt sig var i huset han vill ha fibern indragen. Peab måste sätta ett sista datum för honom. För övrigt verkar alla nöjda med fiberindragningen. I stadgarna måste vi öka siffran för medlemsinsatsen med 6000 kr. Uthyrning. 10 medlemmar har betalat in 1.000 kr för uthyrning. Vi vet att ytterligare två stugor hyr ut men de har ännu inte betalat. Mötet beslutade att kassören tillskriver dem. Tåget – försäljning? Mötets beslut: Att styrelsen ger ett förslag till årsmötet så får medlemmarna avgöra vad vi ska göra med tåget. Ambulans – nycklar. Vid flera tillfällen har vi fått påpekande att ambulansen inte har nycklar så att den kommer in genom grindarna. Det har stått ord mot ord för vi har fått besked från Räddningstjänsten att det finns nycklar i ambulansen. Ordföranden har kollat med avdelningschefen på Ambulansen, Helena Pettersson, och fick då till svar att när de kollat Ambulansens nycklar så har de ingen som passar till cylindrarna till kolvarna vid grindarna på Västervall. Detta betyder att vi måste gå vidare för att utreda hur det ligger till. Vi har , när vi bytte nyckelsystem, lämnat nycklar till Räddningstjänsten, som skulle innefatta ambulans och polis.  Vi kontaktar på nytt Räddningstjänsten och försöker lösa problemet med nycklarna i ambulansen. Arbetsdag, 29 september. Helena och Niklas kommer att vara arbetsledare. Ordföranden kommer att uppdatera listan på vad som behöver göras. Återkoppling sommaren 2018 - avfall, - kompressor, - tvättstuga,  - festkommitté. Sophämtningen har fungerat bra i sommar. Ann hade fått förslag från HEM att vi skulle byta ut återvinningskärlen för glas till igloos istället. Mötets beslut blev att vi byter ut återvinningskärlen för glas till igloos och låter ställa ut igloos även vid sopstationen vid B-grinden. Även ett återvinningskärl för metall kommer att ställas ut vid B-grinden. Vi drar in återvinning för tidningar, eftersom det ändå blandas med brännbart på återvinningsstationen. I fortsättningen kan vi alltså slänga tidningar bland hushållssoporna. Kompressorn vid förrådet behöver en ny slang. Beslutades att det köps in och åtgärdas på arbetsdagen den 29 september. Tvättstugan har i stort sett fungerat bra i sommar. Det var endast när det blev för mycket pengar i myntautomaten, som det uppstod lite problem. Numera finns det en nyckel till myntautomaterna i nyckelskåpet i kontorsförrådet i föreningslokalen. I sommar har vi inte haft någon festkommitté. Stuga 195 räddade situationen vid midsommar och  erbjöd sig att hålla i dansen runt midsommarstången och att även se till att midsommarstången blev klädd. Detta blev mycket uppskattat. Styrelsen tog tag i tipspromenaderna och det ordnades två tipspromenader, vilka också blev uppskattade av medlemmarna. I övrigt har det varit en hel del gnäll för att vi inte har haft någon festkommitté och inte heller något tåg. Mötet beslutade att vi tar upp ”festkommitté” på dagordningen till årsmötet.  Vägarna återställning – boka in besiktning. Till vår förvåning blev parkeringen åtgärdad utan att beställning gjorts från vår sida. Vi har påpekat detta till Peab men har ännu inte fått svar. Vägarna har ännu inte besiktigats efter Peabs återställande.  En tidpunkt för detta måste fastställas.  Nya arrendeavtal med medlemmarna / inträdesanmälan. Avtal kommer att tas fram, för godkännande på årsmötet.

Mötet beslutade att ordföranden tar på sig att göra ett utkast till vårt nästa styrelsemöte.

Inkomna skrivelser.

 

 • Stuga 6: Slutbesked från Byggnadskontoret på Attefallshushus 25 m2. Arkiveras.
 • Stuga 100: Mail från Ulrika Helander om grannsamverkan och låsta grindar och taggtråd.  Svar per mail.
 • Stuga 193: Kopia på anmälan om tillbyggnad 15 m2 Attefall. Godkännande av grannintyg.

Övriga frågor. Lisbeth och Helena deltog i mötet med Utveckling Östra Stranden. Ämnet hjärtstartare kom upp. Ann kollar upp pris och möjlighet till utbildning till nästa möte.

 

Farthinder som testats. Testerna verkar ha utfallit bra och mötet beslutade att vi låter tillverka sådana farthinder på arbetsdag nästa år.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Söndagen den 25 november, klockan 10:00 i föreningslokalen.

 

 

 

 - - - - - - - - -

 

 

På styrelsemötet den 1 juli diskuterades följande: 

 

Ekonomisk rapport. Lisbeth informerade att det är 14 medlemmar som inte betalat in för fiber. Vi väntar till början av nästa vecka med att skicka ut påminnelse. Nya fjädergungor till lekplatsen. En gunga, motorcykeln, är redan uppsatt. Den är nedgrävd 45 cm. Grävskopan som användes för att återställa vägarna grävde upp betongklumparna till de gamla gungorna. Tyvärr hade de inte möjlighet att forsla bort dem så vi får ringa Elia Express för att få dem bortforslade.   Mikael och Håkan kommer att gräva ner den andra gungan, tusenskönan, i dag efter mötets slut. Loket. Det är nu körförbud på loket. Vi ser ingen möjlighet att det ska gå igenom någon besiktning. Lisbeth har kollat med försäkringsbolaget och vi kan inte försäkra ett fordon med körförbud. Skulle det hända en olycka blir det styrelsens ansvar. Beslutades att vi avregistrerar loket. Återkoppling arbetsdag 16/6. Det var 8 medlemmar som deltog plus arbetsledare Lena.  Arbetsdagen i september kommer att ledas av Helena och Niklas. Det diskuterades om det är för lite ersättning för att göra arbetsdag. Vi kanske ska höja ersättningen. Fiber och vägarna. Vi har fått en uppdaterad plan, som säger att fiberindragningen ska vara klar slutet vecka 30. Planen finns att läsa på hemsidan. Återställandet av vägarna är gjort men parkeringarna är inte åtgärdade. Vägarna kan vi inte hyvla för brunnslocken ligger för högt. Pooler på området. Det konstaterades att det finns en del pooler på området, i varierande storlek. De borde inte ha fyllts med vatten, eftersom det är bevattningsförbud. Nya arrendeavtal me