STYRELSEMÖTEN

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är: Lördagen den 23 november 2019, klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall. 

På mötet den 10 sept diskutrades följande: 

Ekonomisk rapport (uppföljning av betalning för uthyrning)

Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 9/9. Ekonomin ser bra ut. Vi har 807.000 kr men det kvarstår att betala fastighetsskatt på ca 500.000 kr liksom kostnad för el och vatten och avlopp. Lönen till Eng är inte heller utbetalad ännu. Mötet bestämde vidare att containern vid B-grinden kommer att hållas öppen i vinter.  Beträffande uthyrning så är det några som inte har betalat ännu. Ordföranden kommer att ringa dem. Den ekonomisk rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Inbyggnad dansbanan – inkommen offert på 32.000 kr + moms

Vi har fått en offert på inglasning av dansbanan.  Mötet beslutade att vi tar med det i budgeten för nästa år och presenterar det på årsmötet.

Önskemål om asfaltering vid infart, grind A

Vid asfaltens slut mot parkeringen har bildats en håla som vid kraftigt regn fylls med vatten som ligger kvar. Eftersom vi inte får hårdgöra ytorna försöker vi åtgärda problemet med att i första hand fylla hålan med grus. Det kommer att göras på arbetsdagen den 21 september.

Föreningslokalen, luftvärmepump, fiber, möbler (erbjudande från Lisa: 2 fåtöljer för 4000 kr)

Ordföranden ringer Telia om indragning av fiber. Avsikten är att fräscha upp föreningslokalen och försöka göra den ”mysig”.  Fixa nya gardiner, möbler samt göra upp en plan för hur vi skulle kunna göra ett övernattningsrum utan att behöva spika upp någon vägg. Förslagsvis en skena i taket med draperi för att avskärma sovplatsen.

Investera i en luftvärmepump – det förslaget tar vi med i nästa års budget och presenterar det på årsmötet. Frågan är om vi behöver vinterbona, är golvet isolerat? Vi tar Niklas Pettersson till hjälp att kolla vad som behöver göras. I nuläget säger vi nej tack till Lisas erbjudande om de två fåtöljerna.

Planering av arbetsdagen den 21 september (ledare, ersättning) samt arbetsdagar 2020

Eftersom Daniel hoppat av styrelsen och skulle varit arbetsledare den 21 september, måste vi hitta någon som kan leda arbetet. Niklas Pettersson har anmält sig till arbetsdagen och mötet beslutade att Christer frågar Niklas om han vill leda arbetet. Han får en uppdaterad lista på vad om behöver göras. Mötet beslutade inte om några datum för arbetsdagar nästa år men kom överens om att vi ska planera en arbetsdag i juli månad 2020. Vi gör ett förslag på datum på nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi till nästa år kommer att höja ersättningen för arbetsdag till 800 kr.

Inkomna skrivelser:

Stuga 86, inträdesansökan, kontrakt och gåvobrev.

Som ny medlem godkändes Niclas Berglund, Ängabo 109, 523 61 Gällstad

Stuga 179, inträdesansökan och kontrakt

Som ny medlem godkändes My Wisén, Floragatan 19, 332 36 Gislaved.

Stuga 15, inträdesansökan, kontrakt och ägarändring från Skatteverket

Som ny medlem godkändes Marie Johansson, Rua Professor Flemming 116, 2750-347 Cascais, Portugal.

Stuga 115: Information om beviljat bygglov för fasadändring. Arkiveras.

Stuga 131: Kopia på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt. Arkiveras

Övriga frågor

Vattensamlingen på parkeringen vid vallen är fortfarande ett problem. Mikael har lovat att titta på det på arbtsdagen. Beträffande anslagstavla för bokning av föreningslokalen och dansbanan beslutade mötet att Vivianne beställer det. Fortfarande ligger kontrakt kvar i brevlådorna vid föreningslokalen. Christer skriver i gästboken och påminner. Släpkärran har försetts med körförbud eftersom den inte har besiktigats i tid. Lisa, stuga 99, har tagit på sig uppgiften att ta den till besiktning. Mötet beslutade att köpa in tre nya kaffebryggare. Vidare beslutades att vi köper in en ljusslinga till flaggstången i lekparken.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte.

Mötet bestämde att vi träffas lördagen den 23 november, klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.  

- - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 14 juli 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 25/6. Hon hade haft semester de senaste tre veckorna. Totala kostnaden för ”tåget” uppgick till 27.000 kr. En TV hade inköpts men den ska företrädesvis betalas av festkommittén. Vidare har nya vimplar till flaggstängerna köpts in.  Skapa gästrum i föreningslokalen. Ordföranden presenterade ett förslag hur ett gästrum skulle kunna inrymmas i föreningslokalen. Ett rum med två våningssängar och med ett fönster in mot lokalen. Vidare skulle en hörnsoffa för ca 15.000 kr inköpas. Gästrummet skulle hyras ut för 200 kr/natt, max 3 nätter. Synpunkter framkom om att föreningslokalen kommer kanske inte att kunna utnyttjas som det gör nu, till privata fester för ca 40 personer, för gästrummet inkräktar på utrymmet. Det konstaterades att vi saknar uppgift på hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt ur brandsynpunkt Det är det första vi måste ta reda på. Beslut fattades att ett kostnadsförslag för detta ska upprättas och presenteras på årsmötet. Kanske även inköp av nya bord och stolar ska inkluderas liksom en luftvärmepump. Vad gör vi med tomter som håller på att växa igen? Vi kommer att hänvisa till våra Trivselregler där det bl a står att respektive stugägare ansvarar för att: Gatan utanför stugan ska hållas fri från ogräs och buskar/träd som hänger över staketet. Samma skötsel gäller för våra parkeringsplatser. Blomvägen, de fyra stugorna som känner sig utanför. Vi hade fått besök av Bosse från stuga 196 som framförde stugornas åsikter. De är missnöjda med grusets placering. Det gick inte att kratta ut det, för det var packat med en gång. De vill först kunna rensa ogräset så det blir en fin kant och sedan få ett lass grus till som de kan kratta ut. Taggtråden på det höga staketet mittemot deras stugor vill de ta ned. De vill även ta bort en del träd i skogsdungen så att de kan få sol även på förmiddagen. Viktigt att detaljplanen följs vad gäller avverkning i skogsdungen. Bosse åtog sig att ombesörja detta med hjälp av stugorna 195, 194 och 193. Han hade även ett förslag att låta sätta upp ett staket vid lekparken så att barnen inte springer in på sopområdet. Nu när våra medlemmar varit lata och ställt fullt med flaskor utanför glascontainrarna så blev det glaskross när de hade tömts. Pooler på området – betala för vattenpåfyllning. Det konstaterades att poolerna fylls bara en gång och det är omöjligt att få allt rättvist. Somliga stugor gör åt vatten en vecka på hela säsongen och en del stugor är bebodda året runt.  Arbetsdagar utvärdering – vilka är arbetsbefriade? Det har inte varit så många i år som deltagit på arbetsdagarna så alla arbetsuppgifter har inte hunnits med. För att göra det mer attraktivt att delta kommer vi att föreslå en höjning av ersättningen till nästa år. Vi försöker även lägga en arbetsdag  under juli månad, då det är mest folk i stugorna. Vidare fick Helena uppgift att kontakta och stämma av med de som är arbetsbefriade. Ska vi ha någon reklamsida för hantverkare som får betala för att synas?.  Får vi in en pdf-fil från de som vill synas på vår hemsida och kommer överens om priset så kommer det att ske. Finns bränsle till tåg och klippare? Christer och Thomas ordnar detta. Önskemål om firandet av Västervall 100 år.  Det framkom inte så många önskemål. Vi firar det på Västervalldagen och det får väl räcka med det programmet som festkommittén satt ihop. Det blir en heldag.  Uthyrning - uppföljning. 8 stugägare har betalat in 1000 kr för att de hyr ut sin stuga.

Inkomna skrivelser:

 

Stuga 44: Inträdesanmälan har inkommit. Som ny medlem godkändes Camilla Andersson, Hestra.

 

Stuga 22: Inträdesanmälan har inkommit, Som ny medlem godkändes Pia Larsson, Bredaryd.

 

Stuga 115: Ansökan om bygglov, tillbyggnad fastighet - nybyggnation entré. Godkännande från föreningen har utfärdats.

 

Stuga 40: Slutbesked (Attefall, tillbyggnad 15 m2)

 

Stuga 35; Ansökan om bygglovsfri åtgärd: Bygga till Friggebod till 15 m2. Godkändes. 300 kr hade betalats in.

 

Övriga frågor. Mötet beslutade att köpa in en ny liten anslagstavla, där vi bl a bokar föreningslokalen. Ett väggfäste till TV:n ska också inköpas. Vidare behöver vi koppla in fibern i föreningsokalen. Ordföranden tar kontakt med Telia. Det har inkommit klagomål på att det springer omkring katter på området. Det är inte så mycket styrelsen kan göra åt detta.  Bär inte katterna halsband, betraktas de som vildkatter och ska bekämpas. Daniel berättade att han tänker kliva av styrelsearbetet.  Vi får utse en ny arbetsledare till arbetsdagen den 21 september och ansvaret för tvättmaskinerna tas över av Thomas Solberg.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes till den 10 september klockan 18:00 hos Christer Bylander, Töråsvägen 39, Anderstorp.

- - - - - - - - - - - - - -  

På mötet den 5 maj 2019 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att alla utom två h ar betalat in årsavgiften.  Har inte avgifterna kommit in på måndag 6/5 debiterar vi förseningsavgift.  Hon berättade även att vi fått avslag på omprövningen av taxeringsvärdet.Kontrakt – har alla kommit in? Vi saknar fortfarande tre kontrakt.         Arbetsdag 1 – vad blev kvar? Se bilagor. Vi var 15 personer på arbetsdagen, inklusive arbetsledare. Vi hann inte med att räfsa färdigt utmed Sliparegatan: Från A-grind till området där bullerplanket börjar är inte räfsat. Även städning och putsa fönster i tvättstugan är kvar. Dessa uppgifter förs på listan på arbetsuppgifter för Arbetsdag 2. På arbetsdagen konstaterades att lampan på tvättstugan ut mot Näckrosgatan inte funkar. Nu lyser den på dagen men inte på natten. Bengt-Olof stuga 141A fixade det under mötets gång. Han kopplade in den på skymningsrelät där de andra lamporna på förrådsbyggnaden är inkopplade. Det konstaterades även två små vattenläckage: På gästtoaletten och i tvättstugan Daniel fick i uppgift att se till att detta blir åtgärdat.  Tåget - hur gå vidare? Före mötets början var Lisa, stuga 99, inne och berättade att hon varit på Besiktningen med tåget. Det är en del 2:or som måste åtgärdas. Hon hade haft kontakt med Jalles Bilservice och de har lovat att ta sig an 2:orna till en uppskattad kostnad mellan 3.000 – 8.000 kr. 14/5  är bokad tid för ombesiktning!  Hon trodde att tåget blir besiktningsbefriat efter det, för det är över 50 år gammalt. Vidare informerade Christer att Mattias Olsson, stuga 170 lovat att fixa lyse och reflexer på tåget. Han har blivit lovad att göra det som sin arbetsdag. Vattensamlingen på parkeringen – hur gå vidare? Helena informerade att Mikael, stuga 40, har jagat grävare men alla säger nej. Helena går vidare med detta och tar kontakt med Laholmsbuktens VA. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Det är speciellt de långa bilarna som transporterar bilar som orsakar det värsta bullret. Mikael, stuga 40 och Ingemar, stuga 38 är de som har haft kontakt med Halmstad Kommun men har inte kommit något vart.  Mikael Magnusson sa på mötet före årsmötet att det förmodligen krävs en skrivelse till Teknik & Fritid från styrelsen för att det ska hända något. Mötet bestämde att vi avvaktar vidare klagomål.

Saknade slutbesked på byggnationer. Vi väntar fortfarande på slutbesked från en stuga.  

Rapport från mötet ”Utveckling Ö Stranden”. Annandag Påsk var det möte i föreningslokalen, Västervall. En stor del av mötet gick åt att diskutera råttinvasionen på Östra Stranden. Följande ämnen diskuterades:

 • Diskussion om stranderosionen
 • Kommunen har röjt upp föredömligt i skogsbrynet borta vid Snäppan
 • Färjelinjen öppnar i mars 2020. Vi får räkna med långa bilköer under vissa tider på dygnet.
 • Södra avfarten diskuteras. Det finns fortfarande en hel del problem som ej är lösta. Det krävs bullervallar på många ställen.
 • Kommunikationen mellan strandens föreningar bör bli bättre. Ett förslag är att maila alla föreningar då något som rör alla har diskuterats i någon förening (exempelvis efter styrelsemöten).
 • Nästa möte hålls 25 augusti kl 11.00 i Västervalls möteslokal.

 Inkomna skrivelser:

 •  Stuga 195, kopia på slutbesked. Arkiveras
 • Stuga 25, inträdesanmälan och ägandeändring från Skatteverket. Som ny medlem godkändes Gunilla Sätermark,
 • Från stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från Byggnadsnämnden. Arkiveras.

 

Övriga frågor. Ann diskuterade soptömning. Från och med 1 juni till 1 oktober blir det tömning en gång i veckan av hushållssopor.  Diskuterades om vi skulle ha glas och metallkärl på alla tre sopstationerna. Mötet beslutade att vi ger Ann uppdraget att kolla med HEM och bestämma vilket som är bäst för Västervall.  Ann hade fått synpunkter om hemsidan. Borde inte vissa sidor vara login-baserade? Mötet beslutade att vi behåller det som det är nu tills vidare i alla fall. Thomas hade en del frågor beträffande festkommittén. Startkapital brukas ges till festkommittén, som senare betalas tillbaka till föreningen. Önskemål om glas även på den andra sidan på dansbanan. Frågan har varit uppe tidigare och det konstaterades då att det skulle bli väldigt dyrt.

 Möjligheten diskuterades att kunna hyra ut föreningslokalen även vintertid, mellan september- april, naturligtvis mot en avgift.  Dukar ska köpas in till borden plus en filmduk.      Planer finns på att anordna trivselträffar för medlemmarna i föreningslokalen.

Placeringen av farthinder. Thomas fick i uppdrag att kolla placeringen. 

Skylt till gästparkering ska köpas in: Privat parkering . endast för Västervalls gäster.

Tidpunkt för nästa möte: Söndagen den 14 juli, klockan 10:00 i föreningslokalen. Samma dag klockan 11:00 har vi välkomstmöte för nya medlemmar. Separat kallelse skickas ut.                     

 

På styrelsemötet den 16 mars 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören rapporterade att nu i början på året har det inte hänt så mycket.  4 medlemmar har redan betalat in årsavgiften trots att den ännu inte är fastställd. Vi har inte fått något svar från Skatteverket om vårt överklagande av det höjda taxeringsvärdet. Kontakt Halmstad Stålrör för ersättning av parkeringsplatser – vem är ansvarig från styrelsen att sköta kontakten? Mötet beslutade att den nya styrelsen tar detta. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Mikael Magnusson har haft kontakt med Kommunen och kommit fram till att det krävs en skrivelse till Teknik & Fritid för att det ska hända något.

Inkomna skrivelser:

Stuga 60, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare. Godkändes som ny medlem i föreningen: Ethel Thalin Elmgren, Värnamo

Stuga 22, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare.

Godkändes som ny medlem i föreningen: Elsa Karlsson, Ljungby

Från Byggnadsnämnden stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från 187. Arkiveras.

Övriga frågor.  Vi har problem med vattensamling på några parkeringsplatser vid containern vid bullervallen. Mikael har varit i kontakt med Halmstad Slamsugning men de kunde inte filma och samtidigt fick han besked om att de har inget kontrakt med Halmstad Kommun. Det har blivit värre med vattnet efter att planket sattes upp av Halmstad Kommun. Vi misstänker att ett spjut är nerkört i röret. Vi måste kontakta Laholmsbuktens VA. Den nya styrelsen får ta över problemet och Mikael har lovat vara behjälplig eftersom han är insatt i problemet.

Lampan vid tvättstugan, den ut mot Näckrosgatan, lyser inte. Däremot lyser lamporna vid dörrarna till gästtoaletten och tvättstugan. Vi tar kontakt med Roland Nydén för att utreda om det är samma tidsrelä för dessa lamporna.

Utveckling Ö Stranden. Nästa möte hålls Annandag Påsk, 22 april, klockan 11:00 i föreningslokalen på Västervall. Några från styrelsen borde vara med. Överlämnas till nya styrelsen.   

 

 

På styrelsemötet den 10 februari 2019 diskuterades följande: 

Vi hade besök från valberedningen, som berättade att de har svårt att hitta en ny ordförande. Det är totalt tre poster i styrelsen som ska tillsättas och valberedningen har endast en stuga som anmält sitt intresse. Många har blivit tillfrågade men har sagt nej. Valberedningen kommer att skicka ut en skrivelse till alla medlemmar.

                     

Ekonomisk rapport - ökat taxeringsvärde om 17,9 %, överprövning har lämnats in till Skatteverket. Lisbeth informerade att årsbokslutet visar ett minusresultat på 206.000 kr efter avskrivningar. Det är mer rättvist att titta på resultatet före avskrivningar, som är minus 117.000 kr. Minusresultat beror på att vi åtgärdat markområdet ”skogen” för 94.000 kr, köpt in lekgrejer till lekplatsen för 17.000 kr och att fastighetsskatten höjts med 18 %.  Trots detta har vi emellertid bra ekonomi, 1,3 miljoner kr. Kompressor är inköpt och kommer att monteras av Mikael efter mötet. Nycklar i ambulans, information. Vi haft några incidenter med ambulanser, som inte kommit in genom grindarna. De har inte haft nycklar som har passat till kolven med nycklar till grindarna. Efter många mail och samtal med Räddningstjänsten, Magnus Rydberg och senare samtal med Johan Keyser, Ambulanssjukvården, Region Halland upptäcktes att ambulanserna faktiskt inte har haft rätt nycklar i bilarna. Nu har det emellertid införskaffats nycklar till ambulanserna i Halland som passar till kolvarna på våra grindar.  Funktionskontrollen av cylindrarna sköter Räddningstjänsten. Skapa en motion från styrelsen rörande försäljning av tåget. Det visade sig att det var mötets mening att inte sälja tåget. Några av oss kände att på något vis så är Västervall lika med tåget, så därav försöka bibehålla detta. Vi utreder huruvida det går att ta det till besiktning för att ta reda på vad som behöver göras, och om det är möjligt, att få det besiktigat. Genomgång inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, följebrev/kontrakt. Dokumenten gicks igenom.  Halmstad Stålrör utnyttjar vår gästparkering. Vi tar kontakt på nytt med Halmstad Stålrör och diskuterar ersättning. En flik på hemsidan om försäljning överlåtelse av stuga. En flik har lagts in där de nya dokumenten ”inträdesanmälan” och ”kontrakt” har lagts in. Vi ska utöka med lite information om hur man ska gå tillväga när man säljer eller överlåter sin stuga.   

Inkomna skrivelser:

Stuga 150, kopia på Bygganmälan, Attefallshus 25 m2. Arkiveras

Stuga 191, beviljat bygglov från Byggnadsnämnden. Arkiveras

Övriga frågor. Översvämning på 5 P-platser och även vid avfallscontainern vid vallen. Kontaktar slamsugningsfirma för åtgärd. Festkommitté. Det blev ett infekterat ämne förra sommaren. Vi hade ingen festkommitté och styrelsen gjordes ansvarig av medlemmarna. Styrelsen ordnade 2 tipspromenader och det blev god uppslutning på dem och det gav lite pengar också. Frågan är hur vi gör i år. Ska vi ta upp det på årsmötet och försöka få till en grupp på 5 personer, som håller i festkommittén, Kan vi bara uppmana exempelvis stuga 1-36 på Rosgatan att hålla i festkommittén 2019. Öppna avfallscontainrarna för sommaren. Vi öppnar till helgen vid årsmötet.  Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen den16 mars, klockan 11:00 (före årsmötet) på Kalervos. Förslaget antogs av mötet. 

- - -  - - -  - - -  - - -

På styrelsemötet den 25 november 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Det bara en medlem som valt att dela upp betalningen för fiber. En medlem har fortfarande inte betalat för uthyrning tots upprpade påminnelser. Fakturan för fiber har inte kommit ännu. En beräkning på resultatet för året har gjorts förmodligen blir det ett minusresultat.  Fiber, avslut och sammanfattning. Alla har fått in fiber nu, utom stuga 133, som inte vill ha det indraget till sin stuga. Fakturan från Telia har ännu inte kommit. Det är viktigt att vi får in kostnaden på detta året så Telia kommer att kontaktas. Området, något som behöver åtgärdas nu eller dokumenteras inför nästa års arbetsdagar? Arbetsuppgifterna uppdateras och lämnas över till nya styrelsen. Långtidsparkering på vår gästparkering.  Halmstad Stålrörs utnyttjande av vår gästparkering. 10-15 bilar utnyttjar vår parkering under arbetstid. Från början trodde Halmstad Stålrör att det var kommunens mark men de har blivit informerade om att det är Västervalls parkering. Vi borde kunna få in en slant från dem för att de utnyttjar vår parkering. Inköp av kompressor med slang, koppling mm. Eftersom kompressorn gått sönder, har vi plockat bort den och nu måste en ny köpas in. Guppet på Västervallsvägen kontakt med kommunen. Det har blivit värre efter asfalteringen och det är fler som har ont av det. Porslinet skakar i skåpen. Fortsatt kontakt med kommunen. Öppna bygglov och avsaknad av slutbesked, redovisning. Hur ska detta följas upp vidare? Vi har frågat efter slutbesked från de som vi inte har fått ifrån. De flesta har skickat in men vi har en del som fortfarande är öppna. Från kommunen har vi också fått en lista där det noterats ”inget slutbesked”. Ökat taxeringsvärde med 18 % - hur argumenterar vi för en överklagan? Övriga områden på Östra Stranden har också fått liknande höjningar. Höjningen brukar följa SCB men där är motsvarande siffra 1 %. Mötet beslutade att vi sätter ihop en skrivelse och överklagar beslutet. Investeringar i framtiden (Kan man få styrelsens syn på detta med i text inför utskicket till årsmötet). Eftersom det är flera i styrelsen som avgår är det viktigt att vi får med i utskicket information om investeringar som tidigare röstats ned. Också viktigt att påpeka att det är viktigt att göra investeringar samt att det är viktigt att ta del av information. Exempelvis har det framkommit klagomål på att vi godkänner bygge 1 m från tomtgräns men det var ju en sak som röstades fram på årsmötet. Kontrakt och inträdes-anmälan (ny version). Förslag hade tagits fram och mötet beslutade att vi tar dessa i bruk. Kontrakt mailas ut till medlemmarna tillsammans med ett försättsbrev. Överhäng från staket max 10 cm. Hur ska vi förmedla på nytt för att få stugägare att ta ansvar och agerar? Som det ser ut nu, träd som hänger över och har fällt alla löven på gatan. I framtiden   får vi sätta datum för när överhäng ska vara åtgärdat. Mötet beslutade att vi informerar om det inför årsmötet.

 

Inkomna skrivelser:

 

 • Slutbesked (Attefall) har kommit in från de flesta som påbörjat Attefallsbygge. Vi har löpande kontakt med kommunen.
 • Ansökan om Godkännande från föreningen om Attefall, tillbyggnad 15 m2, stuga 27. Godkändes.
 • Inträdesanmälan från stuga 60.

 

Övriga frågor: Stim. Vi har fått faktura att betala i förskott för 2019. Eftersom vi inte vet om vi kommer att spela någon musik under nästa år, betalar vi inte nu utan meddelar till Stim att vi för närvarande inte har några festligheter. Häckar utanför Västervall. Påpekade att det ser bedrövligt ut utanför området. Det ligger mycket skräp och buskarna är inte klippta. Det är kommunens ansvar. Brunnen längst ner. Nycklar i ambulansen. Vi har tyvärr inte fått rätsida på problemet ännu. Ambulansen verkar frågande om vilken nyckel de ska leta efter men vi har fått information från Räddningstjänsten att de har kvitterat ut 17 nycklar till cylindrarna. Vi går vidare med problemet och försöker få en lösning så snart som möjligt. ElAB. Vi har anmält till ElAB att vi vill ha deras hjälp att byta ut lamporna i belysningen på Blomvägen 193-196. Vi verkar tyvärr inte vara prioriterade hos ElAB så ännu är det inte åtgärdat. Vi har dålig erfarenhet sedan tidigare och försöker nu att hitta någon annan elleverantör.  

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslaget, söndagen den 10 februari, klockan 10:00 i föreningslokalen antogs.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 På styrelsemötet den 2 september 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Alla medlemmar har betalat för fiber och endast två har valt att delbetala. En stuga har vägrat skriva på avtalet och har därmed inte fått fiber indraget. Tipspromenaderna gav nästan 4.000 kr i vinst.  29 medlemmar har fått tillbaka 500 kr för utförd arbetsdag, inklusive de tre som har specialuppgifter. En arbetsdag återstår, den 29 september. Då är Niklas och Helena ledare. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Fiber - sammanfattning.  Enligt Skanova är det fortfarande problem med tre stugor. Stuga 189 har inte fått schaktat ännu för han har tydligen inte bestämt sig var i huset han vill ha fibern indragen. Peab måste sätta ett sista datum för honom. För övrigt verkar alla nöjda med fiberindragningen. I stadgarna måste vi öka siffran för medlemsinsatsen med 6000 kr. Uthyrning. 10 medlemmar har betalat in 1.000 kr för uthyrning. Vi vet att ytterligare två stugor hyr ut men de har ännu inte betalat. Mötet beslutade att kassören tillskriver dem. Tåget – försäljning? Mötets beslut: Att styrelsen ger ett förslag till årsmötet så får medlemmarna avgöra vad vi ska göra med tåget. Ambulans – nycklar. Vid flera tillfällen har vi fått påpekande att ambulansen inte har nycklar så att den kommer in genom grindarna. Det har stått ord mot ord för vi har fått besked från Räddningstjänsten att det finns nycklar i ambulansen. Ordföranden har kollat med avdelningschefen på Ambulansen, Helena Pettersson, och fick då till svar att när de kollat Ambulansens nycklar så har de ingen som passar till cylindrarna till kolvarna vid grindarna på Västervall. Detta betyder att vi måste gå vidare för att utreda hur det ligger till. Vi har , när vi bytte nyckelsystem, lämnat nycklar till Räddningstjänsten, som skulle innefatta ambulans och polis.  Vi kontaktar på nytt Räddningstjänsten och försöker lösa problemet med nycklarna i ambulansen. Arbetsdag, 29 september. Helena och Niklas kommer att vara arbetsledare. Ordföranden kommer att uppdatera listan på vad som behöver göras. Återkoppling sommaren 2018 - avfall, - kompressor, - tvättstuga,  - festkommitté. Sophämtningen har fungerat bra i sommar. Ann hade fått förslag från HEM att vi skulle byta ut återvinningskärlen för glas till igloos istället. Mötets beslut blev att vi byter ut återvinningskärlen för glas till igloos och låter ställa ut igloos även vid sopstationen vid B-grinden. Även ett återvinningskärl för metall kommer att ställas ut vid B-grinden. Vi drar in återvinning för tidningar, eftersom det ändå blandas med brännbart på återvinningsstationen. I fortsättningen kan vi alltså slänga tidningar bland hushållssoporna. Kompressorn vid förrådet behöver en ny slang. Beslutades att det köps in och åtgärdas på arbetsdagen den 29 september. Tvättstugan har i stort sett fungerat bra i sommar. Det var endast när det blev för mycket pengar i myntautomaten, som det uppstod lite problem. Numera finns det en nyckel till myntautomaterna i nyckelskåpet i kontorsförrådet i föreningslokalen. I sommar har vi inte haft någon festkommitté. Stuga 195 räddade situationen vid midsommar och  erbjöd sig att hålla i dansen runt midsommarstången och att även se till att midsommarstången blev klädd. Detta blev mycket uppskattat. Styrelsen tog tag i tipspromenaderna och det ordnades två tipspromenader, vilka också blev uppskattade av medlemmarna. I övrigt har det varit en hel del gnäll för att vi inte har haft någon festkommitté och inte heller något tåg. Mötet beslutade att vi tar upp ”festkommitté” på dagordningen till årsmötet.  Vägarna återställning – boka in besiktning. Till vår förvåning blev parkeringen åtgärdad utan att beställning gjorts från vår sida. Vi har påpekat detta till Peab men har ännu inte fått svar. Vägarna har ännu inte besiktigats efter Peabs återställande.  En tidpunkt för detta måste fastställas.  Nya arrendeavtal med medlemmarna / inträdesanmälan. Avtal kommer att tas fram, för godkännande på årsmötet.

Mötet beslutade att ordföranden tar på sig att göra ett utkast till vårt nästa styrelsemöte.

Inkomna skrivelser.

 

 • Stuga 6: Slutbesked från Byggnadskontoret på Attefallshushus 25 m2. Arkiveras.
 • Stuga 100: Mail från Ulrika Helander om grannsamverkan och låsta grindar och taggtråd.  Svar per mail.
 • Stuga 193: Kopia på anmälan om tillbyggnad 15 m2 Attefall. Godkännande av grannintyg.

Övriga frågor. Lisbeth och Helena deltog i mötet med Utveckling Östra Stranden. Ämnet hjärtstartare kom upp. Ann kollar upp pris och möjlighet till utbildning till nästa möte.

 

Farthinder som testats. Testerna verkar ha utfallit bra och mötet beslutade att vi låter tillverka sådana farthinder på arbetsdag nästa år.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Söndagen den 25 november, klockan 10:00 i föreningslokalen.

 

 

 

 - - - - - - - - -

 

 

På styrelsemötet den 1 juli diskuterades följande: 

 

Ekonomisk rapport. Lisbeth informerade att det är 14 medlemmar som inte betalat in för fiber. Vi väntar till början av nästa vecka med att skicka ut påminnelse. Nya fjädergungor till lekplatsen. En gunga, motorcykeln, är redan uppsatt. Den är nedgrävd 45 cm. Grävskopan som användes för att återställa vägarna grävde upp betongklumparna till de gamla gungorna. Tyvärr hade de inte möjlighet att forsla bort dem så vi får ringa Elia Express för att få dem bortforslade.   Mikael och Håkan kommer att gräva ner den andra gungan, tusenskönan, i dag efter mötets slut. Loket. Det är nu körförbud på loket. Vi ser ingen möjlighet att det ska gå igenom någon besiktning. Lisbeth har kollat med försäkringsbolaget och vi kan inte försäkra ett fordon med körförbud. Skulle det hända en olycka blir det styrelsens ansvar. Beslutades att vi avregistrerar loket. Återkoppling arbetsdag 16/6. Det var 8 medlemmar som deltog plus arbetsledare Lena.  Arbetsdagen i september kommer att ledas av Helena och Niklas. Det diskuterades om det är för lite ersättning för att göra arbetsdag. Vi kanske ska höja ersättningen. Fiber och vägarna. Vi har fått en uppdaterad plan, som säger att fiberindragningen ska vara klar slutet vecka 30. Planen finns att läsa på hemsidan. Återställandet av vägarna är gjort men parkeringarna är inte åtgärdade. Vägarna kan vi inte hyvla för brunnslocken ligger för högt. Pooler på området. Det konstaterades att det finns en del pooler på området, i varierande storlek. De borde inte ha fyllts med vatten, eftersom det är bevattningsförbud. Nya arrendeavtal med medlemmarna / inträdesanmälan. Avtal kommer att tas fram, för godkännande på årsmötet. Godkännande av skärmtak- genomgång av nya möjligheter från Byggnadskontoret.

Svar på våra frågor till Halmstad Kommun.  Fråga 1: Får vi sätta upp skyltar om gångrafiksområde? Svar: Området är kvartersmark och där får ni själva bestämma vilka skyltar ni sätter upp. Precis utanför får vi däremot inte sätta upp skyltar utan tillstånd från Teknik– och Fritid. Fråga 2: Ett räcke utmed cykelbanan vid trappan vid D-grinden togs bort i samband med att planket byggdes. Detta sattes aldrig tillbaka och vi är tacksamma om det sätts tillbaka inför sommarsäsongen. Det är risk att barn, som cyklar vinglar ned i slänten och ut på Västervallsvägen. Svar: Kommunen kommer att titta på det på plats och bilda sin uppfattning.  Fråga 3: Önskemål om kantsten vid makadam mot cykelbanan utmed Västervallsvägen och även mot vår gräsmatta utmed Sliparegatan. Barn och gamla har svårigheter att cykla med småsten på asfalten och gräsklipparn tar mycket stryk med småsten i gräsmattan. Svar: Kommunen kommer att titta på det och återkomma. Fråga 4; Det har visat sig att det går att använda fönsterkanterna till att klättra över planket vid D-grinden. Vår lampa som var uppsatt har använts som stöd och brutits sönder. Finns det någon lösning, som kan förhindra att det klättras på fönsterbrädorna? Svar: Kommunen kommer att titta på det och återkomma. Fråga 5: Vi vill ha bullervallen klipp till midsommar!  Svar: Vallen klipptes veckan före midsommar. Husbil parkering 133 – klagomål. Parkeringsansvarig tittar på detta och kontaktar berörda.

 Inkomna skrivelser:                                                                                                           

 •  Stuga 152, inträdesanmälan. Som ny medlem godkändes Carina Jansson, Bodafors.
 • Stuga 35, inträdeanmälan. Som ny medlem godkändes Marie Sandberg, Värnamo
 • Stuga 55, kopia på bygganmälan (fasadändring)
 • Stuga 55, information från Halmstad Kommun om beviljat bygglov
 • kopia på bygganmälan om Attefallshus, godkännande av grannintyg från föreinngen

Övriga frågor. Stuga 166 har informerat om att han haft sönder släpkärran och erbjudit sig att betala. Den har överlämnats till stuga 193 och blivit åtgärdad.

 

Det har larmats ambulans en natt till Västervall och det är uppenbart att ambulansförarna vet inte om att det finns en nyckel till låskolvarna på grindarna i varje ambulans. Lena försöker utreda detta kommunikationsproblem, eftersom hon jobbar på Region Halland.

 

Förslag om att vi i framtiden gör avdrag på årsavgiften nästkommande år för de som fullgjort sin arbetsplikt. På detta sätt slipper vi problemet med kontanter.

 

Vidare beslutades att vi ordnar två tipspromenader i sommar, onsdagar i vecka 28 och vecka 29.    

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Söndagen den 9 september klockan 10:00 i föreningslokalen.

Mötets avslutande. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Efter mötet hade vi välkomstmöte för nya medlemmar. 

- - - - - - - - - - - - -

 

Följande punkter diskuterades på styrelsemötet den 19 maj 2018: 

 

Ekonomisk rapport. Alla har betalat årsavgiften. Tre st var sena med betalningen och fick betala förseningsavgift. 9 st har redan betalat för fiberindragning. 8 medlemmar har betalat avgiften för uthyrning.  Arbetsdag nr 1 och 2 – återkoppling - vad finns kvar till arbetsdag 3. Det konstaterades att de båda lekredskapen; elefanten och ”motorcykeln” är i dåligt skick och bör tas bort. Vi köper nya och installerar.  Gardinerna i föreningslokalen är gamla och vi köper nya liksom dukar till borden. Även i köket fattas en del och det görs en bedömning av vad som behöver köpas in. Fönsterputsning på dansbanan är inte gjort. Batterier och glödlampor, som ska till soptippen står kvar i förrådet och får tas till återvinningen vid första bästa tillfälle.  Återkoppling av mötet rörande häckar/växter i hörn. Det kom fram många förslag om hur vi ska få ned hastigheten på området liksom minska bilkörningen. Stuga 134 och 135 håller på att ta fram ett farthinder och testa. På Måsen har de bommar som ska låsas upp med nyckel och även stängas för att få ut nyckeln.  Fiber på Västervall. En stugägare, har inte skrivit på avtalet mellan föreningen och stugägare och kommer därför inte att få fiber indraget till stugan. Förhoppningsvis har vi fått fiber indraget i husen till midsommar. Tåget – besiktning – svar från Transportstyrelsen. Vi har begärt besiktningsbefrielse hos Transportstyrelsen men har tyvärr inte fått svar ännu. Från den 20 maj råder körförbud för tåget.   GDPR och nya lagen som träder i kraft den 25 maj.  Vår policy faststsälldes av mötet och vi sätter in den på hemsidan. Placera Attefallshus/friggebod minst 1 m från väg - vad ska gälla för hörntomter, där blir ju beslutet annorlunda. Från Räddningstjänst har vi kravet att de behöver 4 m svängradie. Det får bli vår riktlinje, när det gäller byggnation på hörntomter. Uthyrning – uppföljning.  Åtta stugägare har betalat in avgiften. Festkommitté. Vi har fått reda på att orkester är bokad till midsommar men vi har ingen festkommitté. Mötet beslutade att vi skriver i gästboken att om ingen har meddelat sitt intresse att hålla i festligheterna före tisdag 22/5 så avbokar vi orkestern. Inkomna skrivelser:

 • Från stuga 61 har inkommit inträdesanmälan. Som ny medlem godkändes Anders Fransson, Värnamo.
 • Från stuga 109 har inkommit grannintyg som ska godkännas av föreningen. Godkändes redan den 20 april. 

Övriga frågor. Plexiglas vid grind D så att det inte klättras över; Kantsten mot cykelvägen; Klippning av vallen före midsommar. Vi tillskriver Halmstad Kommun och ställer krav på detta.

 

Vidare diskuterades: Vägarna; slamsugning av brunnar; smäll i grinden vid C; kontraktskrivning med varje stugägare; inträdesanmälan ändrar utseende. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Söndagen den 1 juli klockan 10:00 i föreningslokalen. Klockan 11:00 håller vi välkomstmöte för nya medlemmar. Kallelse kommer att skickas ut till de berörda.

 

 

Följande punkter diskuterades på styrelsemötet den 15 april 2018:

 

Lisbeth Åqvist och Roland Nydén var kallade till mötet för att överlämna sina arbetsuppgifter till sina efterträdare. Roland överlämnade ansvaret för avfallshantering och kontakten med HEM till Ann Sveningsson och Lisbeth överlämnade ansvaret för parkeringarna till Helena Svensson. Ordföranden tackade Roland och Lisbeth för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen och överlämnade varsin blomma. Ekonomisk rapport. Lisbeth informerade att 30 medlemmar har redan betalat in årsavgiften. 6000 kr för fiber har betalats in av 2 medlemmar.  Arbetsdag 1 och 2 – utkast uppgifter, för diskussion. Första arbetsdag är den 28/4 och då är det Lisbeth och Vivianne som leder den. Andra arbetsdagen är den 12/5 och då är det Mikael och Ann som står för ledarskapet. Ansvarsuppgifter för styrelsen. Helena tar över Lisbeths arbetsuppgifter med parkeringar och Ann tar över Rolands uppgifter med avfallshantering och kontakten med HEM. Foto på alla till hemsidan. Lena tog foto på de som inte tidigare har presenterats med foto på hemsidan. Undertecknad lägger in dem på hemsidan. Inför mötet rörande häckar/växter i hörn - utgångspunkt för diskussion. Alla som bor i hörnen kommer att kallas till mötet. Styrelsens förslag kommer att vara att häckarna i hörnen inte får vara högre än 80 cm 4 m från hörnet. Fiber på Västervall. Information sätts ut på hemsidan. Peab har ställt upp en bod vid vändplatsen. Stuga 133 har inte skrivit på och skickat in avtalet. Mötet beslutade att betalning för fiber, 6000 kr, ska vara föreningen tillhanda senast den 28 juni. Vid försening med betalning debiteras 500 kr i förseningsavgift. Värdet på varje andel höjs med 6000 kr. Tåget – besiktning, vad gäller? Den 20 maj införs krav på kontrollbesiktning för A-traktorer. Vi har begärt dispens hos Transportstyrelsen för tåget eftersom vi inte kör utanför området. Dessutom ser vi det som ett bekymmer att ta det till besiktning. Vi har fått ett ärendenummer och besked har lovats inom några veckor. GDPR och nya lagen som träder i kraft i mitten av maj. Enligt nya lagen behöver vi samtycke av medlemmarna att vi lagrar personuppgifter. Vi fortsätter att diskutera på nästa styrelsemöte hur vi ska hantera detta. Återkoppling av möte Utveckling Östra Stranden. Vi hade besök av Patrik Cederleuf, landskapsingenjör på Halmstads kommun, som pratade om erosionen av stranden. Ett förslag till lösning är att återföra sand från havet. Man vill satsa på stränderna är budskapet från kommunen. Det pratades om en välkomnande entré och strandvärdar samt att en restaurant, Jennifer´s Joint, kommer att öppna nedanför hotellet. Det bildades en grupp för ”att diskutera erosionen”: Jimmy Nilsson, Ö Stranden, Gert Gabrielsson, Måsen och Tommy Andersson, Hästskon. Jimmy är sammankallande. Den nya lagen GDPR diskuterades och enligt en utredning som hade gjorts på Ö Stranden förening skulle det räcka att man skickade ”dold ” kopia när man skickar ut gruppmail annars måste man ha tillstånd från medlemmarna.  Det bildades en grupp för utformande av stadgar: Stephan Lund, Måsen, Bo Persson, N Väret och Tommy Andersson, Hästskon. Det diskuterades också området ”studentbostäder” som blivit boende för utslagna och hemlösa. Det var ett tillfälligt bygglov på 15 år som gällde där och tidsfristen har gått ut. Det verkar som om kommunen ser mellan fingrarna där. Från årsmötet beslut som ska verkställas och med det information och stadgeändringar (insatsen – paragrafer till nästa årsmöte etc) - Viktigt att diskutera beslutet om att placera Attefallshus/Friggebod minst 1 m från väg – vad ska gälla för hörntomter, där blir ju beslutet annorlunda för dem. Uthyrning – syfte med pengarna förslag. I och med fiberinstallation på området ökar varje andel i värde med 6000 kr. Måste skrivas in i våra stadgar men ska beslutas på 2 årsmöten. § 24 i stadgarna borde vi ändra och ta fram förslag till nästa årsmöte. Niklas motion diskuterades. I hörnen kan vi inte godkänna 1 m. Vi kollar med Räddningstjänsten. Uthyrning. Hittills har endast tre betalat och meddelat om uthyrning. Vi ändrar på inträdesanmälan och skriver in ”Hyra ut får man göra efter att man ägt stugan i tre år”. Postlådediskussionen – ska föreningen sätta upp postlåda för permanentboende och de som vill hyra in sig? Ett förslag diskuterades att föreningen köper in postlådor och låter stugägare hyra in sig. Mötet beslutade att lägga ned förslaget. Ambulans/Räddningstjänst, beställning av skyltar. Skyltar måste sättas upp vid varje grind och det måste skyltas vid räddningsvägar. Lena kontaktar Räddningstjänsten och beställer skyltar. Inkomna skrivelser. Kopia på beviljat bygglov stuga 40. ”Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt”. Arkiveras. Övriga frågor. Belysningen vid tvättstugan har slocknat, båda lamporna. Lena kontaktar Elab. Även lampa vid D-grinden måste bytas ut. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen den 19 maj klockan 10:00 i föreningslokalen. Mötet beslutade ovanstående tidpunkt för nästa möte.

 

 ---------------

 

Följande punkter hade vi uppe på styrelsemötet den 10 februari 2018: 

Årsmötet - material och ev. inkomna motioner.Mötet gick igenom de dokument som ska skickas ut till medlemmarna före årsmötet och kom överens om en del ändringar. Sex motioner har kommit in. Budget 2018 - investering i fler belysningsstolpar, ska vi föreslå? Mötet beslutade att vi tar upp det som en punkt på dagordningen. Vi kan ju exempelvis avsätta pengar i 3 år för detta projekt. Fiber Västervall - inkomna avtal + info Skanova + återkoppling från möte 22/1.  Lisbeth saknar avtal från sju medlemmar. Hon har skickat ut påminnelse med brev och med förfrankerat kuvert. Lena var på möte den 22 januari och fick information om att Skanova vill starta arbetet omgående. Nycklar har lämnats ut till PEAB. PEAB har börjat ringa och boka möten med stugägare. Det kommer att bli löpande installation. Sedan är det upp till varje stugägare att teckna avtal med leverantör för att kunna börja använda tjänsterna. Uthyrning - info från stugägare samt inbetalning 1000 kr. Två medlemmar har betalat in 1000 kr. Instruktion för byte av vattenkran. Vi har tagit fram en instruktion för byta av vattenkran. Mötet beslutade att vi sätter ut informationen på hemsidan. Byggnadskontoret – information. Lena har fått information från Byggnadskontoret om vilka kontaktpersoner styrelsen. Planändring, utöka med 2 tomter. Lena har varit i kontakt med Halmstad Kommun om detta. Hon förstod att det inte är någon prioriterad fråga. Långsiktig plan är att industrierna utanför vårt område ska bort och det ska bli ett bostadsområde.

Inkomna skrivelser:

 

 • Stuga 49, inträdesanmälan och köpekontrakt. Godkändes av mötet. Som ny medlem godkändes Marcus Gustafsson, Värnamo.
 • Stuga 190, ansökan om bygglovsfri åtgärd (Friggebod 15 m2). Godkändes av mötet.
 • Stuga 40, ansökan om rivningslov/bygglov samt Attefallstillbyggnad - godkännande från föreningen. Godkändes av mötet.
 • Stuga 41, ansökan om bygglovsfri åtgärd – skärmtak 15 m2. Godkändes av mötet.
 • Mejl angående regler för uthyrning. Har resulterat i en motion Årsmötet får besluta.

Övriga frågor. Skrivelse från stuga 50 angående utryckningsfordon. Kontakt tas med Räddningstjänsten för att höra hur det går till i praktiken samt be om kopia av nyckel till kolvarna vid grindarna. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: 17 mars 2018 klockan 11:00 på Kalervos (före årsmötet). Tidpunkten fastställdes.

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Följande diskuterades på stryelsemötet den  18 november 2017:

Ekonomisk rapport. Lisbeth redogjorde för det ekonomiska läget. Alla transaktioner är bokförda och det visar ett plusresultat på 108.000 kr men ännu har inte alla räkningar för året kommit in. Avskrivningar görs inte förrän  efter årets slut så årsresultatet kan nog bli plus minus noll.  Den försvunna toanyckeln - stuga som stängt av vattnet vill ha tillgång till toaletten. Mötet beslutade att vi hänger inte dit någon toanyckel  - vi inväntar den försvunna nyckeln. Skulle någon behöva låna toa och dusch under byggnation av stuga kan denne kvittera ut en nyckel tillfälligt. Klagomål på uthyrning. Eftersom det inkommit klagomål på att det inte finns någon kontroll på vilka som vistas på omrädet, beslutade mötet om nya regler att träda i kraft den 1 februari 2018. Hyr man ut sin stuga, ska det anmälas till styrelsen. 1000 kr ska betalas in till föreningens plusgiro. En lista på de stugor som hyr  ut kommer att sättas ut på hemsidan. Belysning vid A-grind och sopcontainer.  Det konstaterades att timern för belysningen har gått sönder. Elab kontaktas för att åtgärda problemet.  En lampa vid föreningslokalen var också sönder men det var bara att byta glödlampa. Inbrott i tvättstugan, kassaskrinet länsat (igen). Skrinet är lagat så det kan användas igen.  Genomgång av Inträdesanmälan och Andelsbevis. På inträdesanmälan ändrar vi "har emottagit ...st grindnycklar" till "kommer jag att mottaga ... st grindnycklar" och "jag har erhållit andelsbeviset" till "jag kommer att erhålla andelsbeviset". Detta stämmer mer med hur det går till i verkligheten. Andelsbeviset vi har är inte undertecknat och mäklare har påpekat detta. Vi löser detta med att behövs ett vidimerat andelsbevis, kontakta Lisbeth Leandersson, kassör, så ombesörjer hon detta. Fiber på Västervall a) Arbetsgång och ansvarsområden  Det kommer att bli vissa möten med Skanova/Telia  och alla i styrelsen behöver inte medverka på alla. b) Avtal Telia och skapa avtal/medlem. Avtal mellan föreningen och Telia är påskrivet och nu ska avtal skrivas mellan föreningen och föreningsmedlemmen. Ordföranden hade tagit fram ett förslag till avtal som gicks igenom. Återvinningskärl – antal på plats under vintersäsong vid container mittgrind. Nu står det tre återvinningskärl för  tidningar och för glas. Hur det tredje kommit dit är det ingen i styrelsen som hade kännedom om. Mötet beslutade att det ska vara två för glas och två för tidningar. Kommer att åtgärdas efter mötets slut.

Inkomna skrivelser

 • Stuga 17, inträdesanmälan. Som ny medlem godkändes Ann-Charlotte Jacobsson, Skövde
 • Stuga 46, inträdesanmälan och gåvobrev. Som ny medlem godkändes Marie Rydberg Svensson, Vittaryd
 • Stuga 129, inträdesanmälan. Som ny medlem godkändes Ann Sveningsson, Anderstorp

      Vi hälsar dessa tre nya medlemmar välkomna i föreningen!!

 • Stuga 4, mail om förlängning av bullerplank, samarbete med Knipan. Mikael Magnusson fick i uppdrag att kontakta Ronny Jansson på Knipan. 
 • Stuga 34, kopia på bygglovsansökan om "ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande stuga", Godkändes av styrelsen med utfärdat Grannintyg.

Övriga frågor. Rutin för att byta vattenkran. Vi bör sätta upp en rutin för hur det ska gå till att byta vattenkran. Ordföranden ringer AB Oscar Hanson VVS för att ta reda på hur det är, om man behöver stänga av vattnet på hela området vid byte av kran. Det är inte riskfritt att stänga av vattnet på området. Beställa grus för att fylla hålor på vägarna. Vi väntar till våren med detta. Det har varit problem med hög musik på fredagsnätter men det har upphört. Vi kollar upp vad vi kan ersätta de defekta  lekgrejerna med, elefanten och  cykeln. Vi undersöker om vi får lov att använda återvunnen asfalt till körväg på parkeringen

Tidpunkt för nästa möte: Lördagen den 17 februari 2018, kl 10:00 i föreningslokalen, Västervall. Ändrades senare till den 10 februari.

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Följande diskuterades på styrelsemötet den 20 augusti 2017: 

Ekonomisk rapport. Lisbeth L informerade att det har inte hänt så mycket. Det har inte varit några krångligheter. Hon hade fått redovisning från festkommittén och överskott och startkapital var insatta på kontot. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  Festkommitté – redovisning. Redovisning har inkommit från festkommittén. Kvitton kommer att lämnas över senare. Överskottet för säsongen blev 18 605 kr. Sommaren som varit. Festkommittén hade annonserat att de inte skulle hålla i några tipspromenader och det var inte någon annan som anordnade några heller. Inga klagomål har hörts över att det inte var några tipspromenader i sommar. Tåget har gått ganska frekvent. Lennart Larsson åtgärdade bensinlukten i tåget. Ett litet hål i slangen lagades. HEM har skött sophämtningen utan klagomål i sommar. Arbetsdag september. Roland är arbetsledare. Lena gör upp lista på vad som ska göras. Vi får inte glömma bort att sätta upp nät för kaniner runt dansbanan, förrådsboden och tombolan. En stugägare hade önskemål om att ogräset vid grind D ska tas bort. Han var rädd för att det nya fina planket kan ta skada av det höga gräset. Fiber på Västervall. Skanova och Telia har hållit möten i helgen på Östra Stranden. På Västervall hade vi möte på dansbanan för våra medlemmar. En intresseanmälan som är bindande har skickats ut till våra medlemmar. Anmälan ska vara inskickad senast den 24 september. Mer information om fiberanslutning kommer löpande att sättas ut på hemsidan. Inför lågsäsongen. På arbetsdagen den 30 september kommer möbler att bäras in på dansbanan liksom återvinningstunnorna. Containrarna vid B-grinden och vid vallen kommer att plomberas.  Västervallsvägen och buller. Mikael, stuga 40 och Ingmar, stuga 38 håller kontakt med Halmstad Kommun.  Räv på Västervall. Räv har varit synlig på Västervall. Den verkar nästan tam. Björn Lindströms önskemål ”ta ned träd, som skymmer solen”. Björn har märkt ut träden med gröna band. Lena tar kontakt med Svensk Marktjänst beträffande upprensning i skogen. Vi passar på att få lekredsakpen översedda också. Stängsel uppklippt vid Enghs parkeringar. Det är redan åtgärdat.

Inkomna skrivelser:  

Stuga 97, inträdesanmälan.  Som ny medlem godkändes Thomas Solberg, Ljungby.

Stuga 111, inträdesanmälan. Som ny medlem godkändes Pernilla Andersson, Älmhult

Vi hälsar dessa båda nya medlemmar välkomna till Västervall!!

Stuga 49, kopia på beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt. Arkiveras.

Stuga 132, anmälan om att uppföra/flyttning av Friggebod redskapsbod på 7 m2 samt kopia på startbesked för Attefallshus. Arkiveras.

Mail från medlemmar har inkommit om önskemål att vi ska skärpa reglerna för uthyrning samt önskemål om att låta sätta upp egna låsbara brevlådor för de medlemmar som bor permanent på området. Vi ber mailskrivaren komma in med motioner till årsmötet.

Övriga frågor som diskuterades Farthinder – medlemmar som är missnöjda med placeringen av farthinder, höga häckar i gatukorsningarna, hålor i vägarna, försvunnen toanyckel och hyra ut föreningslokalen till byggare.

Beträffande farthinder så har vi haft det uppe på årsmötet och medlemmarna bestämde att vi inte skulle investera i fler farthinder. De är utplacerade där det anses vara bäst. Vi får ta upp frågan om höga häckar i gatukorsningarna på årsmötet. Det är allvarligt. Händer det en olycka är det fastighetsägaren som är ansvarig.  De som bor i hörnen får ta upp till diskussion vad som ska göras. Det finns riktlinjer om att häckar i gathörn inte får vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Det är alltid ett problem med hål i vägarna. Vi fyller på den befintliga grushögen och skaffar också en hög att läggas vid B-grinden. Förhoppningsvis fyller stugägare igen hålor utanför sin tomt. På nästa arbetsdag ingår det också en arbetsuppgift. Toanyckeln som brukar hänga i tvättstugan har försvunnit! En reservnyckel har hängts dit. Mötet beslutade att vi tar bort reservnyckeln. Toa och dusch får vara stängd till nyckeln kommer tillbaka. Toan och duschen är egentligen till för medlemmar som renoverar sina stugor och inte har tillgång till toa och dusch i stugan.

Det finns möjlighet för er som ”bygger” att låna föreningslokalen till era byggare. Kostnad 500 kr per månad, kostnad för el tillkommer. Kontakta Vivianne stuga 65 för nyckel till föreningslokalen.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade tidpunkt för nästa styrelsemöte: Lördagen den 30/11 klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall. 

- - - - - - - - - - - -

 

Följande diskuterades på mötet den 4 juni: 

Ekonomisk rapport. Lisbeth L informerade att alla har betalat årsavgiften. Endast en stugägare betalade för sent så att förseningsavgift behövde betalas.

Släpkärra och betalning, fungerar ej. Det är sällan summan stämmer med hur många som har lånat kärran. Det måste bli skärpning på detta.

Grus TC – vem beställer och när ska det beställas? Eftersom grushögen vi beställde förra året inte har tagit slut ännu, beslutade mötet att vi avvaktar med detta.

Fiber på Västervall? Skicka ut enkät till medlemmar. Den 6 maj var Skanova här och berättade om möjligheten att få fiber till Västervall. Vi har blivit lovade en offert men har tyvärr inte fått den ännu. De presenterade två alternativ på mötet. Ett alternativ där det krävs 100 % anslutning till ett pris av ca 6000 kr inkl moms. Det andra alternativet kostar ca 16.000 men kräver då inte att alla ansluter sig. Efter att vi fått lite mer detaljerad information från Skanova kommer vi att skicka ut en enkät till medlemmarna sam bjuda in till ett informationsmöte, där representant från Skanova deltar.

Arbetsdagar, återkoppling. Tre arbetsdagar har nu avverkats med 66 deltagare inklusive de tre som sköter släpkärran, blomskötsel och service av maskiner och fordon. En arbetsdag återstår.

En del ribbor på de gröna bänkarna borde bytas ut, men tyvärr fanns de inte på lager hos Byggmax, så vi får vänta med det till nästa års arbetsdagar eller möjligtvis i höst.

Elarbete. Elab har vi som leverantör och vi har en del jobb till dem:  - Ny armatur vid A-

Grinden - Sätta upp elmätare i föreningslokalen - Laga gatubelysning på Blomgatan - Sätta upp

belysning vid D-grinden.

Inför sommarsäsongen – något att tänka på? Tåget har åtgärdats av Lennart Larsson

(bensinlukten). Vid arbetsdagen provkördes tåget men chauffören tyckte att det inte gick ”rent”.

Lennart tittar på det igen. 

Inkomna skrivelser. Från stuga 132 har inkommit kopia på anmälan om att uppföra Attefallshus på 20 kvm. Vill ha   godkännande från föreningen. Godkändes av mötet. Från stuga 51 har inkommit ansökan om att uppföra två staket, ett mot stuga 49 och ett mot stuga 53. Har fått godkännande av grannarna. Det räcker med det – detta är inget ärende för styrelsen.

Övriga frågor. Niklas har fått påpekande från de som sköter gräsklippningen att det borde vara

kantsten från sopstationen ”mot havet ” till grind A. Innanför det nyuppsatta planket har lagts grus och det ”rinner ut” i gräsmattan så det kan lätt studsa upp små stenar och träffa bilarna på parkeringen. Likaså utanför grinden mot havet borde vara kantsten så att gruset inte ”rinner ut” på asfalten. Det har också uppmärksammats att staketet utmed cykelbanan ut från Västervall togs ned och är inte ersatt med något. Det är en fara för cyklande barn att de kan cykla nedför slänten och hamna i trafiken på Västervallvägen. Mötet beslutade att ordföranden tar kontakt med Christer på Halmstad Kommun. Vi påpekar samtidigt att vi vill ha slänten vid bullervallen klippt före midsommar. Förslag framkom vidaren att vi skulle kunna utnyttja kommunens plank vid sopstationen ”mot havet” och riva vårt gamla samt ersätta sidorna med impregnerat virke och göra så att vi får lyktstolpen innanför planket. På mötet den 8 oktober beslutades att medlemmar ska få lov att utnyttja föreningslokalens toa- och köksmöjligheter till sina byggarbetare mot en kostnad av 500 kronor per månad. Villkor sätts upp vad gäller städning övernattning etc. Elmätare kommer att sättas upp så kostnad för el tillkommer.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 20/8 klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Följande diskuterades på mötet den 30/4:  

Ekonomisk rapport. Nästan alla hade betalat årsavgiften. Hyvling av vägar, vilket arbetsuppdrag ska vi ge till TC? Niklas informerade att i dag på arbetsdagen hade vägarna harvats så just nu behövs ingen hyvling.Däremot konstaterades att det skulle vara bra att ha lite mer grus på området för att fylla hålor på vägar och parkeringar. Nästa gång vi beställer grus ska vi be att det lastas av lite vid B-parkeringen också, förslagsvis i närheten av sopcontainern.  Uppdrag till Elab. Det ligger en elmätare i köket som ska sättas upp och lampan vid A-grinden sitter snett och borde åtgärdas, bytas ut. Ordföranden föreslog att eftersom vi har elektriker på området, frågar vi stuga 80 om han kan göra det. När ska vi ta bort torktumlaren, p g a växlingen till nya mynt? Mötet beslutade att myntautomaten kopplas bort på arbetsdagen den 3/6.  Sedan får den gå till den går sönder.  Festkommitté. Före mötets början fick vi besök av Ingemar Söderberg, Mattias Ohlsson och Christer Bylander. De ville prata med styrelsen om festkommittén. Ingemar förklarade att det är fyra stugor, fyra par, som är villiga att ta hand om festkommittén. Det är stugor 21, 138, 142 och 170. De gör det och ställer som krav att de slipper göra sin arbetsdag 2018. Mötet var överens om att vi säger ja till förslaget. Klagomål: Grinden mot havet (snabb stängning).  . Grinden mot havet har Niklas åtgärdat i dag på arbetsdagen. Fiber på Västervall? Den 6 maj kommer Skanova och håller information för alla stugområdena, ”utveckling Östra Stranden”. Information från mötet med Utv Östra Stranden (Lisbeth och Mikael). Alla i styrelsen har fått protokollet från mötet. Mikael informerade att det blir ingen separat förening med styrelse. Ordförandena håller kontakten. Det ska startas en facebooksida av en medlem på Hästskon. Den 6 maj kl 11:00 hålls möte med Skanova i föreningslokalen, Västervall. Inkomna skrivelser. Från stuga 126 har inkommit ansökan om att uppföra Friggebod om 15 m2. Grannintyg från stuga 127 var bifogat. Godkändes av mötet. Från stuga 18 hade inkommit ansökan om att bygga ut sin Friggebod från 11,4 m2 till 15 m2. Grannintyg från stuga 20 bifogades. Godkändes av mötet. Från stuga 53 har inkommit ansökan om att uppföra skärmtak om max 15 m2. Godkändes. Övriga frågor. (Bevattningsförbud) Från den 11 april råder det bevattningsförbud. Vi har informerat på hemsidan, både på startsidan och i gästboken. Sedan planket kom upp har det blivit mörkare vid D-grinden. Det skulle vara bra med en belysning där. Om det ska grävas för fiber på Västervall, skulle det dras fram ytterligare ett rör så att man kan sätta dit ett elslutbleck. Alla P-platserna blev inte färdiga på arbetsdagen. Det blir fortsättning nästa arbetsdag den 13 maj. Det verkar som om P-platsskylten 427 har försvunnit. Finns inget P-plank där heller. Det är stuga 68 som har P-platser 427 och 428. Ny skylt beställs av Lisbeth Åqvist. Avläsning av vattnet: 9563 den 29/4 2017. Skylten ”Västervall” syns inte så bra nu när planket kommit upp. Mötet beslutade att vi på nästa arbetsdag sätter skylten på utsidan av planket och tar bort stolparna som den är fäst i. Vi tog ett annat beslut på förra mötet men vi har ändrat uppfattning. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 4/6 klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.

 

 - - - - - - - - - - -

 

Följande punkter diskuterades vid styrelsemötet den 18 mars.

Ekonomisk rapport. Bibbi hade tagit fram resultat- och balansrapport per 15 mars. En medlem har redan betalat in årsavgiften. Arbetsdagar (29/4, 13/5, 3/6 och 30/9). Mötet beslutade att Mikael och Niklas tar ansvaret för den första arbetsdagen. Lisbeth och Roland tar arbetsdagen den 13/5 och Vivianne den 3/6. Vi fortsätter diskussionerna på konstituerande mötet, när den nya kassören är närvarande. Byggnadsinventering på området.

Inkomna skrivelser: Stuga 48: Ny ansökan om bygglovsfri åtgärd -  Friggebod 15 kvm (ändrat takhöjd). Godkändes av mötet. Stuga 186: Kopia av bygganmälan för Attefallsbyggnad. Godkännande av placeringen av byggnaden från styrelsen.      

Genomgång inför årsmötet.

Vid det efterföljande konstituerande mötet fastställdes den nya styrelsen. Ny medlem (kassör) är Lisbeth Leandersson, stuga 148.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte fastställdes till den 30/4 kl 13:30.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ärenden som behandlades på styrelsemötet den 11 februari 2017:

Ekonomisk rapport, ”försvunna skrinet”. Bibbi hade lämnat alla papper till revisorn men hade inte fått tillbaka dem ännu. Allt är i sin ordning. Fastighetsskatten är redan betald för att slippa betala ränta. När medlemmar hyr släpkärran betalar de genom att stoppa pengar i ett skrin, som vi förvarar i tvättstugan. I mitten av januari försvann skrinet. Dörren till tvättstugan är låst och ingen åverkan på dörren. Alltså är det någon som gått in med nyckel och tagit skrinet. Det har också framkommit klagomål på att släpkärran varit borta flera dygn i sträck och misstanke uppstod om att släpkärran var stulen.  Mötet diskuterade hur vi ska undvika sådana händelser i framtiden. Mötet beslutade att vi förtydligar reglerna för uthyrning av släpkärran och fastställer att om en stugägare vill nyttja släpkärran över en natt måste det först förankras hos styrelsen. Priset för ett dygn är 240 kr. Beträffande betalning av hyra av släpkärran kommer vi att se över en annan manuell lösning med tanke på att skrinet nu har försvunnit två gånger. Träden vid stuga 195 och 196. Stugägarna har varit i kontakt med ordföranden och framställt önskemål om att träden ska tas ner. Är träden ruttna kan de vara en fara. Ett träd ligger ner. Mötet beslutade att låta stugägarna själva ta ansvar för att träden blir nedtagna och bortforslade inklusive det redan nedfallna trädet. Genomgång av utskick till årsmötet: Kallelse, verksamhetsberättelser, motioner, dagordning och budget. Handlingarna gicks igenom och det poängterades att vi har tidigarelagt klockslaget för årsmötets början till klockan 12:30. Mat serveras från klockan 12:00 och dörrarna öppnas kl 11:45. Bibbi har avsagt sig omval. Än så länge har vi ingen ny kandidat till kassör men förhoppningen är att valberedningen får fram en kandidat till årsmötet. Hittills har vi fått in tre motioner, som handlar om ”låsa servicehuset under vintern”, ”få tillbaka stora containern i en vecka under hösten” och ”boka och betala släpkärran via internet”. HEM – får vi den service vi betalar för? Roland har fått en kontaktperson på HEM. Han berättade att han beställde tömning av behållarna vid bullervallen för att ställa in dem för vintern. Då upptäcktes att det var slängt plåtburkar i glasbehållaren och i tidningspappersbehållaren låg soppåsar. Det resulterade i att det inte blev någon tömning den gången men självklart fick vi betala för det. I batteriboxen låg det glödlampor. När inte medlemmarna slänger rätt saker i kärlen, fungerar inte sophämtningen och vi får extra kostnader. Roland vill att vi öppnar de stängda containrarna lite tidigare i år. Roland får själv ta beslut om när de ska öppnas. 

Inkomna skrivelser:

 • Stuga 39: Inträdesanmälan och kopia av Ägarändring av byggnad från Skatteverket. Som ny medlem godkändes: Magnus Grönlund, Odengatan 52J, 576 31 Sävsjö.
 • Stuga 29: Ansökan om bygglovsbefriad åtgärd – Riva befintligt uthus och bygga upp redskapsbod ca 2x4 m plus sätta plank vid uteplats. Redskapsbod godkändes men ej planket då det är bygglovspliktigt.
 • Stuga 4: Ansökan om bygglovsfri åtgärd. Skärmtak 15 m2. Godkändes
 • Stuga 149: Kopia på anmälan till Halmstads Kommun, tillbyggnad 15 m2.
 • Stuga 48: Ansökan om bygglovsfri åtgärd. Riva befintlig Friggebod och bygga en ny på 15 m2. Konstaterades att Friggeboden som skulle byggas visade ett mått på 3,38 men det är max 3 m som gäller för Friggebod. Återkoppling sker till stugägaren.
 • Stuga 117: Kopia på slutbesked på tillbyggnad 15 kvm och komplementbyggnad max 25 kvm (9kvm). Arkiveras.
 • Stuga 41: Startbesked för  Attefallshus 25 kvm och bygglov – tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del.

Övriga frågorJordhögar har legat på B-parkeringen och på gästparkeringen. På gästparkeringen ligger fortfarande jord utspritt, vilket blir en början till att odla gräsmatta och det vill vi inte ha. Den måste bort omedelbart. Några stugägare har sågat av nya parkerings-staketet för att direkt komma in till sin tomt från parkeringen. Det har också målats på parkeringsplanket med egen färg. Föreningens intention var att måla med reflexfärg. Nu måste vi se till de som målat tar bort färgen omgående så att vi kan måla med reflexfärgen. Tidpunkter för arbetsdagar bestämdes till 29/4, 13/5, 3/6 och 30/9. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: 18/3 2017 klockan 10:30 på Kalervos i Halmstad (före årsmötet).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 3 december diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Kassören föredrog den ekonomiska rapporten. Vi har 1.233,40 i kassan, 61.276,27 på plusgirokontot och 1363.980,21 på sparkontot. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Uppföljning bygglov och bygganmälan. Vi ska försöka få kommunen att från och med nu skicka oss kopior på alla startbesked och slutbesked på bygglov och bygganmälan, som gäller Västervall. Skicka meddelande till de som bygger eller har byggt att de måste återställa vägar till ursprungligt skick. Till våren kommer vi att skicka krav om att återställa vägarna till stugägarna. Staket bullervall. Det skulle varit slutbesiktning den 30 november men det är inte helt färdigt ännu. Det konstaterades att det ser mycket snyggt ut. Genomgång av budget 2017. Budgetsiffrorna gicks igenom och det beslutades att vi budgeterar inte några intäkter för torktumlaren och för bygglov. Inköp av datautrustning  budgeterar vi inte heller utan vi köper det redan i år. Det preliminära resultatet blev att årsavgiften fastställdes till 6.100 kr inklusive de 500 kronorna för arbetsdagen. HEM – får vi den service vi betalar för?  Mötet beslutade att vi begär kopior på våra avtal med HEM så att vi kan kontrollera att vi har rätt avtal.

Inkomna skrivelser:

Stuga 147: Kopia på startbesked från byggnadsnämnden, tillbyggnad 15 kvm Attefall.

Stuga 29: Ansökan om bygglovsbefriad åtgärd – Riva befintligt uthus och bygga upp                redskapsbod ca 2x4 m plus sätta plank vid uteplats. Beslut: Lena tar hand om ansökan och tar kontakt med stuga 29.

Stuga 124: Kopia på beviljat bygglov - ombyggnad av fritidshus, ändrad taklutning samt utvändig ändring.

Stuga 41: Kopia på beviljat bygglov – Tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del.                

Stuga 41: Kopia på Bygganmälan gällande uppförande av Attefallshus om 25 kvm. 

Stuga 53: Kopia på bygganmälan gällande tillbyggnad om 15 m2 (Attefall) med begäran om godkännande från föreningen. Godkännande utfärdat den 31/10 2016. 

Övriga frågor. Överskottet 36.628,35 har kommit in från festkommittén men ännu ingen specifikation för de olika aktiviteterna. Låset på lilla grinden vid grind B fungerar dåligt. Det går inte att öppna utifrån. Lås och Larm kontaktas för åtgärd. Mötet beslutade att investera i två ljusslingor till flaggstängerna på Västervall. Det kommer att lysa upp Västervall under den mörkaste tiden. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: 11/2 2017 klockan 10:00 i hos Bibbi Söderstedt i Nyholm,  Skillingaryd. Kommande planlagda möten: 18/3 2017 (före årsmötet).

- - - - - - - - - - - 

På mötet den 8 oktober diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att en till ”extra P-plats” är tingad så nu finns endast en ledig plats. Festkommittén har rapporterat och skickat in överskottet till föreningen. Tyvärr ställer två av tre i festkommittén sina platser till förfogande. Förslag från medlem att ha Swish för att betala hyra för släpkärra. Ett bra förslag men det kan vi tyvärr inte, inte nu. Återkoppling av arbetsdag 3/9 samt sammanställning av deltagande stugor för att se statistik från föregående år. Eftersom det inte var så många som deltog på arbetsdagen den 3/9 så hanns inte alla P-platserna med. Fortsättning med P-platserna vid B-grinden kommer att ske till våren. Det konstaterades att det var något färre deltagare på arbetsdagarna i år jämfört med förra året. Återkoppling av Utveckling Östra Stranden, mötet i augusti.  Tyvärr var det inte så många som deltog i mötet  den 21 augusti. Det var två huvudfrågor som diskuterades. Att bilda en ekonomisk förening med en styrelse på 5 personer. Varje förening fick i uppgift att ta med den frågan till sin förening – kommer att tas upp på årsmötet. Vidare var det fibernätsanslutningen. Ordföranden i varje förening kommer att få information när det blir aktuellt. Hyra föreningslokalen för byggare, betala för el då värmen behöver vara på. Kostnad? Villkor får sättas upp såsom städning, ingen övernattning, kostnad per månad. Rimlig kostnad 500 kr i månaden. Skylt, Blomgatan 193-196. Det konstaterades att det saknas skylt och mötet beslöt att det skall beställas en sådan. Investeringsbehöv för 2017Nya flaggor, ny anslagstavla för festkommittén. Summering av sommaren. De flesta verkar nöjda. HEM strulade med sophämtningen under de första semesterveckorna men vi har inte fått någon förklaring, inte heller någon kreditnota. Inkomna skrivelser. Från stuga 17 har vi fått startbesked och fastställande av kontrollplan, komplementbyggnad max 25 kvm. Från stuga 188 har inkommit anmälan om bygglovsbefriad åtgärd – komplementbyggnad max 25 kvm. Från stuga 132 har vi fått anmälan om bygglovsbefriad åtgärd – tillbyggnad max 15 kvm. Från stuga 6 har vi fått startbesked och fastsällande av kontrollplan, komplementbyggnad max 25 kvm. Övriga frågor. Containrarna vid B-grinden och mot havet är nu plomberade. Återvinningskärlen vid dessa kommer att dras in så fort de är tömda. Diskuterades att vi i framtiden  bör följa upp de bygglov som styrelsen ger. Det verkar som om inte alla följer vad de fått bygglov för. Även kolla upp så att den som blir medlem i föreningen också äger stugan, eller åtminstone äger en del av stugan. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Lördagen den 26/11 kl 10:00 i föreningslokalen Västervall

 

 - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 16 juli behandlades följande frågor.

Ekonomisk rapport. Det konstaterades att ekonomin är god. Vi har för närvarande 2 lediga P-platser. Arbetsdagar, återkoppling samt inför 3/9. Totalt har 65 medlemmar utfört sin arbetsdag. En arbetsdag återstår, den 3 september,  och då är det huvudsakligen arbete med upprustning  av parkeringsplatserna och uppsättning av nya skyltar som skall utföras. Skogsdungen – kontakt med entreprenör. Förfrågan om hantering av träd från stuga 196. Det är nu två stugägare som har klagat på träden. Det är svårt att veta vad vi får göra. Lena ringer kommunen efter semestern. Parkeringsprojekt. Skyltarna är nu levererade och vi kunde konstatera att de ser väldigt fina ut. Det blir nu löpande numrering med början på 201. Alla medlemmar får behålla sin(a) gamla plats(er) men det blir ett annat nummer. Efter det kan inte inbrottstjuvarna kolla på parkeringen vilka stugor som är obemannade. Dessutom behöver vi inte byta skyltar när parkeringsplatsen byter ägare. Vi kommer att lägga ut en fil på hemsidan där var och en kan se sina nya nummer. Otillåten parkering av Halmstad Stålrör – hur hantera?  Lena har diskuterat problemet med Halmstad Stålrör så nu vet de om att det är privat parkering och inte kommunens som de trodde. Att även Västervallare parkerar på Halmstad Stålrörs parkering kom fram på mötet. Ärendet bordläggs. Torktumlaren – hur går det?  Det konstaterades att en del medlemmar sköter inte  torktumlaren som de ska. De glömmer göra rent filterna efter användning. Nu är filtret i dörren trasigt men tumlaren fungerar ändå. Mötet beslutade att när den inte fungerar längre så köper vi inte någon ny. Vi får klara oss utan. Mikael rapporterade att det är även problem med tvättmaskinerna.  Problemet verkar vara att 10:an inte räcker till det program man valt eller chansat att köra ett program till. Mikael undersöker om vi kan förenkla  handhavandet  så att en 10:a räcker till ett program oavsett vilket program man valt.   

Inkomna skrivelser: 

Mail från byggnadskontoret, Attefallshuset, stuga 17, är flyttat så föreningen kan godkänna placeringen.

Bygganmälan från stuga 51 om tillbyggnad 15 m2, Attefall.  

Anmälan om- och tillbygge av Friggebod till Attefalls komplementbyggnad stuga 6

Slutbesked, tillbyggnad 15 m2 Attefall från stuga 148

Bygglov – nybyggnad samt rivning av befintligt – stuga 53

Anmälan tillbyggnad 15 m2, Attefall, stuga 166

Inträdesanmälan har inkommit från stuga 62. Som ny medlem har godkänts Jörgen Tagesson från Växjö. Vi hälsar dem hjärligt välkomna i föreningen!

Övriga frågor. Halmstad Kommun och entreprenören för staketet på bullervallen var här den 16/6 och informerade. Arbetet kommer att påbörjas vecka 34.  Kommunen har kontakten med de sex stugorna på Rosgatan som blir inblandade. Det befintliga staketet utmed stugorna 58, 56, 54, 52, 50 och 48 kommer att ersättas med bullerstaket. Kaniner. Vi har problem med vildkaniner på området. Lisbeth fick i uppdrag att kontakta Halmstad Kommun i ärendet.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Mötet beslutade den 17 september klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.

- - - - -

På styrelsemötet den 14 maj behandlades följande:

Ekonomisk rapport och rapportering om medlemsinbetalningar och utfall. I år var det bara två medlemmar som missade att betala i tid och därmed fick betala 500 kr i förseningsavgift. Arbetsdagar, återkoppling samt inför 21/5.  Den 23/4 var det 26 medlemmar gjorde sin arbetsdag under ledning av Bibbi och Vivianne. Alla var på gott humör, vädret var skapligt  och det blev mycket gjort. Listan på arbetsuppgifter har uppdaterats och nästa arbetsdag, den 21/5, kommer att ledas av Lisbeth och Roland. Sommarplantering i krukorna vid föreningslokalen, vem/när? Mötet beslutade att vi planterar sommarblommor vid tiden för skolavslutningarna, omkring den 10/6. Lisbeth och Vivianne tar på sig den uppgiften. Skogsdungen - kontakt med Svensk Markservice. Ordföranden har haft kontakt  med Svensk Markservice och de skulle åter-komma men det har de inte gjort.  Om de inte återkommer får vi ta kontakt med någon annan. Asfalteringen – återkoppling. PEAB har gjort om asfalteringen – nu till vår    belåtenhet. Inkomna skrivelser: Från byggnadsnämnden har kommit kopia på bygglov gällande Fogden 6, Västervallvägen 4. Från stuga 189 har inkommit information om äganderätt. Från stuga 51 har inkommit kopia på Bygganmälan, 15 m2 tillbyggnad. Myntautomater – tvättmaskiner. En del medlemmar har problem med att få igång tvättmaskinerna och begärt pengar tillbaka. Förmodligen är det ett handhavandefel men Mikael undersöker om det går att få till ett enklare system så att en tia motsvarar en tvätt.  Det är även problem med torktumlaren. Det slarvas med rengöring av filtren. Arbetet med parkeringsplatserna. Det är beställt skyltar 12x16 cm från On Sign i Gnosjö. Det blir ny numrering av P-platserna med början på nr 201 och så vidare. Tidpunkt för nästa styrelsemöte:  16/7 klockan 10:00 + välkomstmöte klockan 11:00 i föreningslokalen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 9 april behandlades följande frågor:

Ekonomisk rapport: Flera har redan betalat in årsavgiften.

Bäste Västervallare med anmodan om betalning av årsavgiften kommer att skickas efter helgen.

Planteringsförslag på bullervallen. Från Teknik & Fritid har vi fått in ett förslag om plantering på bullervallen mot att vi tar över skötseln av slänten. Mötet tog beslut att vi ger besked att vi att vi inte tar över skötseln men ser gärna att de planterar.

Arbetsdagar. Mötet beslutade om arbetsdagar den 23/4, 21/5, 9/7 och 3/9. Den 3/9 kommer mest att ägnas åt parkeringarna. Nya plankor och skyltar skall sättas upp. Vi gör en nydaning med numreringen. Medlemmarna får inte samma nummer på parkeringsplatsen som på stugan. Vi kör löpnummersystem med början på 201.

Avfallshantering. Mötet beslutade att vi öppnar de plomberade containrarna nu så töms de vecka 18.

Bredband. Mötet beslutade att ordföranden tar kontakt med Halmstads Stadsnät.

Tidpunkt  för nästa styrelsemöte: 14 maj klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall

- - - - - - - - - - - - - - - -  -

På styrelsemötet den 13 mars 2016 behandlades följande punkter:

Ekonomisk rapport. Det är redan två medlemmar som har betalat årsavgiften, trots att den ännu inte är klubbad.

Ansvarsområden i styrelsen:

Lena: Byggärenden, säkerhetsöverlåtelse, 1:e kontaktperson vid akuta, oförutsedda händelser

Bibbi: Tömma myntautomater och släpkärreskrin (tvättstugan)

Vivianne: Nycklar, uthyrning föreningslokal, hemsida

Lisbeth: Parkeringsplatser, 2:e kontaktperson vid akuta oförutsedda händelser

Niklas: Gräsklippning, trimning

Mikael: Tvättstuga

Roland: Avfallshantering, belysning

Arbetsdagar 2016. Förslag: 23/4, 21/5, 4/6, 9/7 och 3/9. Att vi planerar så många arbetsdagar beror på arbetet med P-platserna. Kanske är för tidigt med den första arbetsdagen den 23/4. Vi fortsätter diskussionen på nästa möte.

Inkomna skrivelser: Inträdesanmälan har kommit in från stuga 191, 3 och 12.

Som ny medlem, stuga 191, godkändes Pernilla Virtanen, Norra Nissastigen 41, 333 31 Smålandsstenar.  Som ny medlem, stuga 3, godkändes Helena Andersson, Mulakull 9, 333 91 Smålandsstenar. Som ny medlem godkändes, stuga 12, godkändes Peter Forsberg, Ulvabäcksgatan 11B, 341 42  Ljungby.   Vi hälsar dessa nya medlemmar välkomna till Västervall.

Kopia på bygglov, stuga 75, har inkommit.

Kopia på ansökan om bygglovsfri åtgärd, Attefallshus, med tillhörande handlingar har inkommit från stuga 27.

Kopia på ansökan om bygglovsfri åtgärd, tillbyggnad 15 m2 har inkommit från stuga 50.

Övriga frågor.  

Låsen kärvar på grind C och passagegrinden vid B. Har beställt Lås & Larm för åtgärd .

Önskemål om att få sätta upp låsbar postlåda. Det finns risk för att det blir för många som vill ha egna låsbara postlådor. Ärendet bordläggs.

Förslag om att grind B skall vara låst (med kedjor) vintertid. Vi tar fram uppgift på vad det skulle kosta att ha containrarna öppna året om.

Problem med öppna grindar och beteendet i tvättstugan. Grindarna är en ”never ending story”.  En del vill ha öppna grindar medan andra vill ha låsta grindar.  Vi har en motion till årsmötet om elstängda grindar.

Stöld av kassaskrin i tvättstugan. Klagomål från medlemmar om att dörren till tvättstugan har lämnats olåst vid ett flertal tillfällen. Förslag har inkommit om att ha tvättstugan låst vintertid. Stängslet vid gästparkeringen har klippts upp.  Lagning är beställd hos LRF.

Området vid Sliparegatan mot Laholmsvägen har blivit en soptipp och uppställningsplats för långtradare. Stuga 99 har varit i kontakt med kommunen och uppmanar även andra medlemmar att klaga hos kommunen. Föreningen kan sedan göra en polisanmälan.  Vid kontakt med kommunen efter mötet framkom att kommunen redan beställt komplett städning av området och avspärrning med betongsuggor.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Förslag lördagen den 9/4 klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall. Tidpunkter för kommande styrelsemöten: 14/5, 16/7, 20/8, 17/9, 26/11 och 18/3 (före årsmötet) 2017. 

- - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 13 februari 2016 behandlades följande punkter:

Ekonomisk rapport. Det blir minusresultat 2015. Taxeringsvärdet höjdes under året och därmed fastighetsskatten, som betalas in i förväg för att slippa räntekostnad. Fastställa kallelse med verksamhetsberättelse och dagordning till årsmötet. Tyvärr framkom olika anledningar till att vi måste ändra årsmötesdatum. Mötet beslutade att vi ändrar datum till den 13 mars. Mötet beslutade att vi informerar om  nya regler för besök på soptippen: Passersystem för Återvinningscentralerna: Från och med den 2 januari 2016 får alla HEM:s kunder rätt till 15 fria besök per år. På Återvinningscentralerna kommer man in med hjälp av att scanna sitt körkort, under förutsättning att man finns i HEM:s register. Står man inte upptagen som kund (till exempel om maka/ make står som kontakt på fakturorna) men vill kunna nyttja ÅVC:erna, ska man anmäla sig på HEM:s webb eller hos personalen på återvinningscentralen. Då kommer man enkelt med  i registret och kan med hjälp av körkort komma in på ÅVC:n under året. Fastställa budget för 2016. Årsavgiften fastställdes till 6250 kr. Då är avgiften för arbetsdagen inkluderad i denna summa. Festkommittén – förslag från styrelsen (efter återkoppling från festkommittén) tas upp på årsmötet. Information om HEM:s nya elstuga. HEM kommer att färdigställa marken runt huset till våren. Kommer att bli underhållsfritt, makadam. Asfalt – återkoppling. Arbetet har reklamerats och PEAB kommer att göra om asfalten vid A-grinden till våren. Information om bullervall. Mötet beslutade att infomratinen läggs ut på hemsidan. Motioner till årsmötet: Tre motioner har kommit in gällande inköp av farthinder, ändrade snickeritider och investering i elgrindar. Inkomna skrivelser: Från stuga 105: Partiellt ägarskifte och gåvobrev. Ansökan om bygglovsfri åtgärd, stuga 110, bygga ut Friggebod. Godkändes. Bygganmälan, Attefallshus, från stuga 27. Komplettering krävs. Skrivelse från mäklare med begäran om medlemsförteckning. Mötet beslutade att vi inte skickar ut någon medlemsförteckning. Skrivelse från HEM: Höjda elpriser 2016. Kopia på bygglovsansökan från HK Teknik och Fritid till Byggnadsnämnden – nybyggnad bullerplank. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Mötet bestämde söndagen den 13/3 klockan 11:00. Plats: Kalervos i Halmstad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 5 december 2015 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Lånet har lösts i banken. Alla medlemmar som hade skuldebrev har betalat in skulden till föreningen. Två medlemmar betalade efter den 2 oktober och fick betala förseningsavgift om 500 kr. Festkommitté 2016. På årsmötet kommer vi att presentera två förslag om hur festkommittén skulle kunna jobba i fortsättningen. Stuga 17, Birgitta Persson, olovlig byggnad – återkoppling. Birgitta har sänt oss en ansökan om godkännande från styrelsen om flyttning av de två byggnaderna. Ordföranden tog hand om dokumentet och kollar upp avstånden till tomtgränserna. Asfalt vid grind A (och grind B). Asfaltering har skett och faktura har kommit. Mikael var emellertid inte helt nöjd med resultatet och kommer att träffa Peab på måndag för vidare diskussion. Budget 2016.  Budgetförslaget gicks igenom och en del summor justerades. Investeringar. Inga större investeringar kommer att göras under 2016. Enligt fråga från medlem,  kommer vi på årsmötet ta upp frågan om inköp av fler farthinder till Västervall. Inkomna skrivelser: Inträdesanmälan har inkommit från stuga 7 och stuga 26. Som ny medlem stuga 7 godkändes Mikael Ynner, Slingan 11, 302 30 HALMSTAD. Som ny medlem stuga 26 godkändes Lena Westerlund, Löjtnantsvägen 35, 562 30 NORRAHAMMAR. Kopia på Bygganmälan med tillhörande bilagor inkl godkännande från föreningen har kommit in från stuga 195, tillbyggnad uterum 15kvm. Godkännande av flyttning av Friggebod har inkommit från stuga 96. Godkändes. (3/11 2015). Begäran om godkännande från föreningen, stuga 17. Ordföranden kollar upp detta. Begäran om godkännande från föreningen, stuga 117. Godkändes. Övriga frågor.  Stuga 99 har uttryckt önskemål om låsbara postlådor. Avböjdes.  Beträffande skuldebreven beslutades att vi ger tillbaka dem till de som har bett om det. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Mötet bestämde lördagen den 13/2 klockan 09:30. Plats: Garo AB i Gnosjö, Roland Nydéns arbetsplats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 27 september 2015 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Det nu är 72 medlemmar som har betalat in sitt lån. Det är alltså 26 kvar som ännu inte har betalat. De stugägare som inte har betalat så att pengarna är på föreningens konto på fredag, den 2 oktober, får betala förseningsavgift om 500 kr. Festkommitténs skrivelse. Mötet beslutade att hänskjuta ärendet till årsmötet, då detta innefattar krav om befrielse från arbetsplikt och med det att frångå principen om ideellt arbete. Festkommittén tar fram programmet för 2016 så att det kan skickas med utskicket till årsmötet och så att det redan då kan utses medhjälpare till de olika aktiviteterna. Stuga 125 och vägen utanför. Lena har blivit rekommenderad en expert, Henrik Andreasson, som är ansluten till TC. Lena tar kontakt med Henrik och svarar därefter Christer Borg och Björn Lindström. Asfalt vid grind A  (och grind B) kostnad. Mikael hade fått kostnadsförslag på 17 000 kr exkl moms för området vid grind A. 220 kr per kvadratmeter. Mötet gav Niklas i uppdrag att beställa arbetet på PEAB, både vid grind A och grind B. Arbetsdag i höst? Det är en del uppgifter i höst som måste utföras, som att bära in bänkar, plombera container, flytta in återvinningskärl till dansbanan, sätta upp skärmar på dansbanan, klippa häcken vid dansbanan, stänga av vattnet i föreningslokalen med mera. Vi kommer att efterlysa frivilliga som kan hjälpa till med detta. Vi skriver in det i gästboken på hemsidan när det blir aktuellt. Inkomna skrivelser: Ansökan om bygglovsfri åtgärd, stuga 16 och stuga 50. Beviljades. Inträdesanmälan från stuga 92. Som ny medlem godkändes Ingela Ingelsten, Värnamo. Vi hälsar henne välkommen in i föreningen. Mail från stuga 109, Johan Arvung, kontaktperson Halmstads Stadsnät. Styrelsen tar tacksamt emot erbjudandet från stuga 109 att bliva kontaktperson till Halmstads Stadsnät. Mail från stuga 36A, grindstängare – grind C. Stängare är inköpt och kommer att sättas upp vid vår första arbetsdag till våren. Övriga frågor.  Ordföranden hade fått fråga från stuga 196 hur det blir med bullerplank utmed Sliparegatan när den nya vägen byggs. Föreningen står inte för det. Det är en fråga för kommunen. På Västervall har vi haft ett likadant fall tidigare om bullerplank utmed Västervallsvägen och då stod inte föreningen för detStuga 61 framförde önskemål om ändrade tider för snickerier vintertid. Mötet beslutade att ta upp frågan på årsmötet. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Mötet bestämde lördagen den 28/11 klockan 10:00. Vi återkommer med platsangivelse. OBS ändrat till den 5/12. Plats: Hos Vivianne Edlund, Mandolingränd 9, Gislaved.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 16 augusti 2015 diskuterades följande frågor: Ekonomisk rapport. 24 medlemmar har redan nu slutbetalat sitt lån till föreningen. I fortsättningen kommer vi inte att ta emot kontanter vid betalning för grindnycklar, andelsbevis, bygglov, inträdesanmälan etc. Endast inbetalning till föreningens plusgiro gäller. Festkommittén – kort återkoppling av sommaren. Skrivelse om önskemål har inkommit från festkommittén. Styrelsen tar beslut nästa möte och återkommer med svar till festkommittén. Sommaren på Västervall 2015. Likt förra året har vi under veckorna 28, 29, 30 och 31 haft problem med tömningen av återvinningskärlen vid parkeringen mot havet. Medlemmar har haft problem med tvättmaskiner, som inte startat. Konstaterades att det berodde på att man inte lagt i nog med pengar för det program man valt. Vi försöker skriva en tydligare instruktion.  Skogsröjning. Vi begär in offerter från tre företag. Stuga 125 och vägen utanför. Vi ser över besvär med vatten på gatan utanför, dock så är det lagt upp egen vall mot staketsockel, vilken gör att vatten samlas i en pöl och det ska rätas ut.  Asfalt vid Grind A. Problem även vid grind B. Vi tar in kostnadsförslag och försöker åtgärda under hösten. Stuga 17 – olovlig byggnad, inkommit med papper innan frist. Konstaterades att inga papper har kommit in. Återbetalning av medlemslån. Vi skriver en påminnelse på hemsidan om att lånet skall vara betalt före den 30 september. Säkerhetsöverlåtelse - Pantsättningsavgift 500 kr. Mötet beslutade att vi från och med nu tar ut denna avgift från medlemmar som kommer med begäran om säkerhetsöverlåtelse. Planändring, skrivelse. Ordföranden skickar skrivelse till Halmstad Kommun. Elstolpar – HEMs mail. Konstaterades att det inte är genomförbart, inte nu i alla fall. Det blir för kostsamt och en för stor brandrisk. Arbetsdag i slutet av september? Mötet skjöt upp beslutet till nästa möte den 27/9. En fråga från Jan Engh om trimmer – behövs förarbevis om det är sele? Det beror på klingan om det behövs förarbevis eller inte. På den trimmer vi har på Västervall, behövs det inte. Besiktning av lekparken. Vi tar kontakt med Svensk Markservice och beställer besiktning, lämpligtvis till våren. Inkomna skrivelser: Inträdesanmälan från stuga 55, 50, 63 och 27. Som ny medlem stuga 55 godkändes Hans Andersson, Ljungby. Som ny medlem stuga 50 godkändes Ulf Carlsson, Skillingaryd. Som ny medlem stuga 63 godkändes Kenneth Johansson, Gislaved. Som ny medlem stuga 27 godkändes Roland Johansson, Kalvsvik. Mail från stuga 32, farthinder. Vi tar upp trafiksäkerhetsfrågor på årsmötet: Om hastigheten på området och även höjden på häckar. Slutbesked - tillbyggnad 15 m2 - stuga 90. Arkiveras. Godkännande av tillbyggnad 15 m2 – stuga 149. Godkändes redan den 9/7. Arkiveras. Övriga frågor. Problem med kylbilar som står parkerade utanför Västervall. Vi tillskriver Halmstads Kommun i ärendet. Den 30 augusti är det nytt möte med ”Utveckling Östra Stranden”. Hittills har vi inte fått varken protokoll eller kallelse från värdarna Spoven och Södra Väret. Förhoppningsvis kommer det snart. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Förslag söndagen den 27/9 kl 10:00 i föreningslokalen, Västervall. Tidpunkten fastställdes.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 4/7 behandlades följande punkter:

Ekonomisk rapport: Nästan en fjärdedel av de som har skuldebrev till föreningen har redan betalat in skulden.  Sammanfattning av arbetsdagar: 88 medlemmar har deltagit på någon av arbetsdagarna.  Parkeringsuppfräschning