PRESENTATION BYGGNADSKONTORET PÅ VÅRT ÅRSMÖTE 2018 

  

Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder:

Styrelsen tog beslut 140705 om att föreningen ska ha en kopia på Anmälan samt underbilagor som skickas in till Byggnadskontoret. Detta för att ha koll på planerade byggnationer på området. Tänk på att föreningen alltid är en ”granne” då föreningen äger marken om det krävs godkännande av grannar. Kopian skickar Du till föreningens sekreterare samtidigt som handlingarna lämnas in till Byggnadskontoret. Adress: Elisabet Nilsson Fritidsområde Västervall 99 302 60 Halmstad. Har du frågor eller funderingar rörande Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder, kontakta Christer Bylander, stuga 142.

Ansökan om bygglovsfri åtgärd Friggebod och skärmtak

Godkännande från föreningen

Byggbestämmelser Västervall

Boverket 2016

Attefallshus 30 m2 från 1 aug 2020

 

Vad gäller för staket och plank?

(ändring av text 160404 pga nya regler från Halmstad Kommun)

Du får bygga ett staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,1 meter över lägsta nivå utan bygglov. Det finns inga krav på genomskinlighet för ditt staket, utan konstruktionen kan vara tät. Allt som är över 1,1 m räknas som plank och kräver bygglov. Du får anordna en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från ditt bostadshus. Planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Du får göra en mur och stödmur utan bygglov om den är max 40 centimeter över lägsta nivå, annars krävs det bygglov.
Tas befintligt plank ned för renovering så räknas det som nybyggnation och kräver bygglov.

Vid plank som fällts i storm etc och man vill renovera detta så får man enbart renovera den del som fällts till samma utseende, alltså inte renovera hela då det räknas som nybyggnation och kräver då bygglov.

 

 

Fr.o.m. 2 juli 2014 får du även göra detta utan bygglov: 

Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder 

Anmälan, startbesked och avgifter

Du måste göra en anmälan till byggnadskontoret, och få ett startbesked, innan du börjar bygga. Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kommer du att få betala sanktionsavgift.

Det tas ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger nytt på tomten kan det också tillkomma avgifter för utstakning och lägeskontroll.

 

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter -  Attefallshuset

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 30,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • Tillbyggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Tillbyggnaden måste placeras 30 meter från järnvägsspår annars krävs godkännande. Se nedan.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

4,5 meter från tomtgräns

Den bygglovfria komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste alltid placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller annan allmän plats. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från granne när du gör din anmälan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Anmälan, startbesked och avgifter

Du måste göra en anmälan till byggnadskontoret, och få ett startbesked, innan du börjar bygga. En anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd, primärkarta (blanketter finns här) samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar beroende på vad du ska bygga. Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger nytt på tomten kan det också tillkomma avgifter för utstakning* och lägeskontroll*. Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kommer du att drabbas av en sanktionsavgift. De regler som gäller för åtgärder som sedan tidigare är bygglovbefriade, till exempel en friggebod, fortsätter att gälla även i fortsättningen!

*Ordförklaring: Utstakning: byggnadskontoret stakar ut byggnaden på marken enligt ritningar. Lägeskontroll: byggnadskontoret kontrollerar att byggnaden har rätt läge.

Från föreningens sida ber vi Er alltid att ta kontakt med Byggnadskontoret så inga oklarheter uppstår.

Så här gör du en "Attefallsanmälan"

 

Vi ser helst att gör en Attefallsanmälan via e-tjänst:

Här kan du ansöka om karta, bygglov och förhandsbesked.länk till annan webbplats Om du vill göra en digital ansökan måste du skaffa en e-legitimation innan du ansöker! Här kan du ansöka om e-legimitation.länk till annan webbplats

Men du kan även göra en anmälan med blankett: Genom att lämna in dina handlingar per post eller med personligt besök hos oss. Blanketten hittar du på vår blankettsida.

Avgift tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Här hittar du exempel på vad det kan kosta att bygga.

För att anmäla en Attefallsåtgärd behöver du beställa en primärkarta innan du lämnar in anmälan. Beställning av primärkarta kan också göras via webben

Vilka handlingar krävs?

 • Anmälningsblankett (krävs inte separat blankett om du ansöker digitalt via Mitt Bygge)
 • Teknisk beskrivning (krävs inte separat blankett om du ansöker digitalt via Mitt Bygge)
 • Situationsplan/primärkarta i skala 1:400. På denna skall byggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Din grannes skriftliga godkännande om du vill bygga närmare gräns än 4,5 m.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i PDF-format.

För mer information se Halmstad Kommuns hemsida. Bygga, bo & miljö.